HKC0141 - Praktiline haridustehnoloogia distantsilt

Sihtgrupp

Tegevõpetajad, haridustöötajad

Eesmärk

Arendada digipädevusi õpetaja digipädevuse mudelist lähtuvalt, omandada uusi teadmisi ja oskusi õppetegevuseks digitaalsete vahenditega nii kontakt-, hübriid- kui ka distantsõppes, rakendada õpitud teadmisi ja oskusi tööalaselt.

Sisu

1. Õppija ja õpetaja digipädevuse mudel. Pädevuste monitooringu võimalused.
2. Õpetamine ja õppimine. Juhendamine. Videoülesande loomine Sisuloomega.
3. Õppijate digipädevuse arendamine. Digisisu loomine. Digijoonistamine.
4. Õppijate digipädevuse arendamine. Digisisu loomine. Animatsioon.
5. Kutsealane kaasatus. Tööalane refleksioon. Õpimapp Google Sites baasil.
6. Kutsealane kaasatus. Suhtlus organisatsioonis. Lihtsad vahendid kommenteerimiseks ja kaasamiseks (Yoteachapp, Glideapp vm)
7. Õpetamine ja õppimine. Juhendamine. Valge tahvli rakendus Open Board
8. Õpetamine ja õppimine. Juhendamine. Valge tahvli rakendused veebis (Jamboard,Chrome Canvas jne)
9. Õpetamine ja õppimine. Juhendamine. Aktiviseerivad vahendid. Liikumine veebis (Wordwall jne)
10. Õpetamine ja õppimine. Juhendamine. Aktiviseerivad vahendid. Liikumine klassiruumis või maastikul (bingo, aarete jaht)
11. Õpetamine ja õppimine. Koostöös õppimine. Õpilaste loomingu avaldamine veebiraamatuna (Calameo).
12. Õpetamine ja õppimine. Koostöös õppimine. Ajatelje vm loomine Sutoriga.
13. Õpetamine ja õppimine. Õpetamine. Interaktiivne esitlus Nearpod.
14. Õpetamine ja õppimine. Õpetamine. Interaktiivne esitlus AhaSlides.
15. Hindamine. Tagasiside ja planeerimine. Videotagasiside vahendid (Loom)
16. Hindamine. Tagasiside ja planeerimine. Audiotagasiside vahendid
17. Hindamine. Hindamismeetodid. Hindamismudelite loomine (ForAllRubric)
18. Hindamine. Hindamismeetodid. Viktoriinide loomine (Quizizz)
19. Digiõppevara. Loomine ja kohandamine. Genial.ly
20. Digiõppevara. Loomine ja kohandamine. Canva

Eeldused

Kuulumine sihtrühma, valmisolek rakendada digivahendeid ja -tehnoloogiaid igapäevases töös; Google konto omamine

Õpiväljundid

Koolituse läbinu tunneb õpetaja digipädevusmudelit ja on teinud sellest lähtudes eneseanalüüsi; tunneb õpilase digipädevusmudelit; reflekteerib oma arengut õpimapis nii, et iga õpitud töövahendiga loob ühe praktilise õppevahendi ja kirjeldab õppevahendi kasutamist tööalaselt.

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevane ja õppimist toetav e-õpikeskkond.

Koolitaja kompetentsus

Pedagoogiline haridus, haridustehnoloogia-alane väljaõpe.

Maht

104 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Koolitaja

Airi Aavik

MOODULID

Praktiline haridustehnoloogia - Hindamine

Praktiline haridustehnoloogia - Hindamine II

Praktiline haridustehnoloogia - Kutsealane kaasatus

Praktiline haridustehnoloogia - Õpetamine ja õppimine I

Praktiline haridustehnoloogia - Õpetamine ja õppimine II

Praktiline haridustehnoloogia - Õpetamine ja õppimine III

Praktiline haridustehnoloogia - Õpetamine ja õppimine IV

Praktiline haridustehnoloogia - Õpetamine ja õppimine V

Praktiline haridustehnoloogia - Õppijate digipädevuse arendamine

Praktiline haridustehnoloogia. Digiõppevara