LTC0344 - Liikumise/tantsupõhised meetodid ja tehnikad

Sihtgrupp

Õpetajad ja eripedagoogid, kes on huvitatud tantsu- ja liikumise meetodite, tehnikate ja harjutuste rakendamisest õpetamisel erinevate vajaduste ja eripäradega õpilastega nii klassiruumis kui individuaaltöös.

Eesmärk

õppida kasutama liikumise/tantsupõhiseid tehnikaid töös eri vajaduste ja eripäradega õpilastega nii klassiruumis kui ka individuaaltöös.

Sisu

Teoreetiline ülevaade kehateadlikkusel ja liikumisel põhinevate meetodite ja tehnikate kasutamise võimalustest ja põhimõtetest. Ülevaade ja praktiline omakogemus kehateadlikkusel, liikumisel ja tantsul põhinevatest meetoditest ja tehnikatest õpimotivatsiooni, emotsionaalse seisundi, üldpädevuste ning õppekavapõhiste teadmiste ja oskuste omandamise toetamiseks. Fokusseeritakse eelkõige õpilaste töövõime toetamisele (õppimisele häälestumine, tunni alustamine ja lõpetamine, üleminekud ühelt teemalt teisele, stimulatsioon ja lõõgastumine), täidesaatvatele funktsioonidele; sotsiaalsetele oskustele ja suhetele (eneseregulatsioon, koostöö); õppimise toetamisele (õppematerjali näitlikustamine, integreerimine).

Eeldused

Töötamine eripedagoogina või õpetajana

Õpiväljundid

Koolituse tulemusel on saanud ülevaate ja praktilise omakogemuse olulisematest liikumise/tantsupõhistest meetoditest ja tehnikatest, nende rakendamise peamistest eesmärkidest ja põhimõtetest; valib ja kasutab eesmärgipäraselt liikumise/tantsupõhiseid meetodeid ja tehnikaid õpetamisprotsessis; mõtestab liikumis-ja tantsupõhiste meetodite, tehnikate võimalusi, kasutegurit ja piiranguid õpilaste vajadustest ja õppekava eesmärkidest lähtuvalt.

Õpikeskkond

20-kohaline projektori ja pabertahvliga ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit

Koolitaja kompetentsus

tantsu- ja liikumisterapeut, koolipsühholoog

Maht

52 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja