HTC0031 - Suulise tõlke alused

Sihtgrupp

kakskeelsed töötajad, kellel on mõnikord vaja tööülesandeid täites teha suulist tõlget; erialase ettevalmistuseta koosseisulised või vabakutselised tõlgid

Eesmärk

Struktureerida tõlgi olemasolevaid teadmisi; motiveerida enesearengut; parandada koostöötahet ning kolleegidelt õppimist; praktiseerida märkmetehnikat ja situatsioonipõhist tõlkimist.

Sisu

Sissejuhatavalt kontakttõlke olemusest ja ajaloost: miks me seda teeme? Eetikakoodeks ja seadusandlikud lähtealused ja reeglid. Tegevuse standardid: kuidas reegleid täita? Terminoloogilised lähtealused, märkmetehnika, juhtumi esitlus ja analüüs, rollimäng ning tagasisidestamine.

Eeldused

tõlgitöö kogemus

Õpiväljundid

Koolituse läbinu teab tõlgieetika lähtealuseid, arvestab valdkonna eripäradega (seadusandlus, osapooled), teab märkmetehnika põhialuseid ning oskab rakendada situatsioonipõhist tõlkimismeetodit.

Õpikeskkond

Koolitusruumis on projektor helisüsteemiga, mis toetab tõlkide erialaspetsiifilist tööd.

Koolitaja kompetentsus

Humanitaarteaduse magister (suuline tõlge), TLÜ suulise tõlke õpetaja, Eesti Tõlkemagistrite Liidu liige, vabakutseline konverentsitõlk

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

Humanitaarteaduste instituut, Elina Tahvel, elina.tahvel@tlu.ee; 5090216

Koolitaja

Jekaterina Maadla, MA