AYC0032 - Andmekaitse ja isikuandmete töötlemine

Sihtgrupp

isikuandmeid töötlevad töötajad, kellel on vaja klientide andmeid jagada kolmandatele osapooltele (nt pangad, kindlustused, turvaettevõtted, haiglad, politsei, vanglatöötajad jne)

Eesmärk

omandada teadmisi isikuandmete kaitse õigusest ja isikuandmete töötlemise printsiipidest, et paremini toime tulla töös vaja minevate isikukuandmete töötlemise ja jagamisega kolmandatele osapooltele, saada ülevaade isikuandmete kaitse seadusest.

Sisu

Isikuandmete kaitse eesmärgid, isikuandmete töötlemisega seonduvad riskid. Isikuandmete töötlemise põhimõtted. Isikuandmete töötlemise seaduslikkus.
Töötlemine nõusoleku alusel ja nõusolek alaealise puhul. Teavitamisprotseduur. Nõusoleku tagasivõtmine. Töötlemine, mis on vajalik lepingu täitmiseks. Töötlemine juriidilise kohustuse täitmiseks.
Töötlemine õigustatud huvi korral. Isikuandmete eriliikide töötlemine.
Isikuandmete töötlemise registreerimine. Toimingute register. Selge teave, teavitamine ja andmesubjekti õiguste teostamise kord.
Teave ja juurdepääs isikuandmetele. Õigus andmete parandamisele. Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele. Andmete ülekandmise õigus. Õigus esitada vastuväiteid. Andmekaitse-alaste õiguste piirangud. Vastutav ja volitatud töötleja ja nende vastutus. Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse. Rikkumisest teavitamise kohustus. Andmekaitsealane mõjuhinnang. Andmekaitseametnik ja tema ametiseisund. Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele. Õiguskaitsevahendid. Õigus hüvitisele. Trahvid

Eeldused

puuduvad

Õpiväljundid

teab isikuandmete kaitse eesmärke, isikuandmete töötlemise põhimõtteid ja õiguslikke aluseid ja sellega seonduvaid riske; 
teab, millised on isikuandmete eriliigid; 
eristab töötlemist nõusoleku, lepingu, õigustatud huvi või seaduse alusel (sh elu ja tervise kaitseks, teadusuuringuteks);
küsib nõusolekut isikuandmete töötlemiseks ja rakendab teavitamisprotseduure;
teab andmesubjekti õigusi ja isikuandmete töötlemise eest vastutava isiku rolli (kohustusi ja vastutust); mõistab andmekaitseametniku rolli ja ülesandeid.

Õpikeskkond

Tallinna Ülikooli linnak

Koolitaja kompetentsus

oma valdkonna ekspert, MA

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

Ühiskonnateaduste instituut, 6409 382, taienduskoolitus_yti@tlu.ee

Koolitaja