Koostöö praktikasüsteemi loomisel
Sihtgrupp kooli praktikasüsteemi arendamisega kokkupuutuvad töötajad sh õppeasutusepoolsed praktikajuhendajad, praktika ja töökohapõhise õppe koordinaatorid, õppetegevuse eest vastutavad töötajad jms.
Eesmärk Koolituse eesmärk on kaardistada õppeasutuse praktikasüsteemide erisused ja sarnasused üksteiselt õppimise ja koostöövõimaluste loomise eesmärkidel.
Sisu Täiendusõppe raames kaardistavad grupid enda õppekava praktikasüsteemi põhimõtted. Seejärel analüüsivad grupid oma olemasolevate praktikasüsteemide tugevusi, nõrkusi ning määratlevad arendustegevuste prioriteedid. Praktikasüsteemide tutvustamise ning võdlemise läbi tekib päeva lõpus ülevaade õppeasutuses rakendatavate praktikasüsteemide erisustest/sarnasustest ning luuakse eeldus üksteiselt õppida ning teha teadlikkumat koostööd praktikasüsteemide arendamisel.
Õpiväljundid • analüüsib tervikliku praktikasüsteemi elemente ning erinevate osapoolte rolle ning vastutust selles protsessis
• analüüsib praktikaarendust õppekavaarenduse ja kvaliteedi tagamise kontekstis;
• anaüüsib praktikasüsteemi tugevusi ja nõrkusi ning määratleb praktikasüsteemi prioriteetsed arendustegevused;
• saab ülevaate õppeasutuses rakendatavate praktikasüsteemide olemusest;
• kaardistab õppeasutuse lõikes võimalikud koostöökohad praktikasüsteemi arendamisel ning kogemuste vahetamisel.
Õpikeskkond Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 2 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 7 akadeemilist tundi
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, +372 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
Koolitaja
 
 
TELLI