HKC0187 - Liikluskommunikatsioon

Sihtgrupp

Tooted ja teenused liiklejale mikrokraadi omandajad, teised teemast huvitatud

Eesmärk

mõista liikluskommunikatsiooni tähendust ja kommunikatsiooni olulisust liiklusohutuse parandamisel.

Sisu

Liikluskommunikatsiooni olemus. Liikluskommunikatsiooni vajalikkus turvalise elukeskkonna loomisel. Meedia roll liikluskäitumise mõjutamisel. Riskeeriva liikluskäitumise narratiivid meedias (k.a sotsiaalmeedia). Liikluskommunikatsiooni rakendamine (sh õige liiklusalane keelekasutus) igapäevaelus.

Eeldused

puuduvad

Õpiväljundid

saab aru liikluskommunikatsiooni põhimõistetest ja -probleemidest; kasutab erialatermineid õigesti; analüüsib iseseisvalt teemakohaseid tekste; rakendab omandatud teadmisi praktilises tegevuses.

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppimist toetavad õpperuumid (klassiruum) ning e-õpikeskkond.

Koolitaja kompetentsus

kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat.

Maht

104 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Koolitaja

Rasmus Ojamets