Riigiabi alused
Sihtgrupp Riigiabi andjad:
• riigi ja kohalike omavalituste ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste ametnikud,
• avalik-õiguslik juriidiliste isikute, Eesti Panga ja tema juures asuvate asutuste, riigitulundusasutuste, riigi- ja kohaliku omavalitsuse osalusega äriühingute töötajad,
• mittetulundusühingute ja sihtasutuste töötajad, kes osalevad riigiabi andmisel sektorites nagu näiteks transport ja taristu, finants, keskkond ja energia, telekommunikatsioon ja lairiba, sotsiaalteenused ja tervis, põllumajandus, teadus- ja arendus ja innovatsioon
• ESI fondide eksperdid
• advokaadid ja konsultandid
Riigiabi saajad: ettevõttevõi muu majandustegevusüksuse töötajad; äriühingu, MTÜ liikmed, FIEd
Eesmärk teada riigiabi mõistet ja põhimõtteid, õppida hindama riigiabi olemasolu ja kokkusobivust siseturuga; saada ülevaade olulisemate riigiabi erandite kohaldamisest; õppida tundma riigiabi reegleid kooskõlas teavitamise korra ja ebaseadusliku abi sissenõudmise menetlusega; teada peamisi riigiabi suuniseid; osata hinnata taristuprojektide rahastamine vastavust riigiabi reeglitega; vahetada kogemusi riigiabi ekspertide vahel ja saada osa toetavast võrgustikust.
Sisu 1. Riigiabi kontseptsioon ja hindamine: mõiste ja põhimõtted; kokkusobivuse hindamine. 2. Riigiabi erandid: De Minimis ja üldine grupierandi määrus ja reeglid; liikmesriikides kohaldamise parim tava. Riigiabi kord: ebaseaduslikust abist teatamine ja abi tagasinõudmine. 3. Üldist majandushuvi pakkuvad teenused ja peamised horisontaalsed suunised. Regionaalabi. Riigiabi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni jaoks. Keskkonna- ja energiaabi. 4. Taristute rahastamise riigiabi reeglid
Õpiväljundid - mõistab riigiabi reegleid ja oskab neid rakendada;
- teab riigiabi mõiste ja selle üldise keelu kohta;
- oskab hinnata riigiabi olemasolu ja kokkusobivust siseturuga;
- teab kõige olulisematest riigiabi vabastustest ja oskab neid rakendada;
- on kindel, et tema rakendatud riigiabi projekt ja meetmed on kooskõlas riigiabi reeglitega;
- teab Euroopa Komisjoni riigiabi otsustest ja kohtute juhtumitest;
- tunneb ebaseadusliku riigiabi tagasinõudmise protsessi;
- on analüüsinud ja arutanud oma riigiabi juhtumeid ja probleeme
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli linnak või tellija ruumides
Koolitaja kompetentsus oma valdkonna ekspert, MA
Maht 3 EAP
Korraldaja Ühiskonnateaduste instituut, Marleen Allemann, 6409 456, marleen.allemann@tlu.ee
Koolitaja Eve Kislov
 
 
TELLI