YKC0048 - Riigiabi alused

Sihtgrupp

Riigiabi andjad:
• riigi ja kohalike omavalituste ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste ametnikud,
• avalik-õiguslik juriidiliste isikute, Eesti Panga ja tema juures asuvate asutuste, riigitulundusasutuste, riigi- ja kohaliku omavalitsuse osalusega äriühingute töötajad,
• mittetulundusühingute ja sihtasutuste töötajad, kes osalevad riigiabi andmisel sektorites nagu näiteks transport ja taristu, finants, keskkond ja energia, telekommunikatsioon ja lairiba, sotsiaalteenused ja tervis, põllumajandus, teadus- ja arendus ja innovatsioon
• ESI fondide eksperdid
• advokaadid ja konsultandid
Riigiabi saajad: ettevõtte või muu majandustegevusüksuse töötajad; äriühingu, MTÜ liikmed, FIEd

Eesmärk

teada riigiabi mõistet ja põhimõtteid, õppida hindama riigiabi olemasolu ja kokkusobivust siseturuga; saada ülevaade olulisemate riigiabi erandite kohaldamisest; õppida tundma riigiabi reegleid kooskõlas teavitamise korra ja ebaseadusliku abi sissenõudmise menetlusega; teada peamisi riigiabi suuniseid; osata hinnata taristuprojektide rahastamise vastavust riigiabi reeglitega; vahetada kogemusi riigiabi ekspertide vahel ja saada osa toetavast võrgustikust.

Sisu

1. Riigiabi kontseptsioon ja hindamine: mõiste ja põhimõtted; kokkusobivuse hindamine. 2. Riigiabi erandid: De Minimis ja üldine grupierandi määrus ja reeglid; liikmesriikides kohaldamise parim tava. Riigiabi kord: ebaseaduslikust abist teatamine ja abi tagasinõudmine. 3. Üldist majandushuvi pakkuvad teenused ja peamised horisontaalsed suunised. Regionaalabi. Riigiabi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni jaoks. Keskkonna- ja energiaabi. 4. Taristute rahastamise riigiabi reeglid

Eeldused

riigiabi andmise või saamisega seotud isikud, kes soovivad saada baasteadmisi ja praktilisi oskusi riigiabi reeglite nõuetekohaseks rakendamiseks.

Õpiväljundid

mõistab riigiabi reegleid ja rakendab neid; teab riigiabi mõiste ja selle üldise keelu kohta; hindab riigiabi olemasolu ja kokkusobivust siseturuga; teab kõige olulisematest riigiabi vabastustest ja rakendab neid; on kindel, et tema rakendatud riigiabi projekt ja meetmed on kooskõlas riigiabi reeglitega; teab Euroopa Komisjoni riigiabi otsustest ja kohtute juhtumitest; tunneb ebaseadusliku riigiabi tagasinõudmise protsessi; on analüüsinud ja arutanud oma riigiabi juhtumeid ja probleeme

Õpikeskkond

Tallinna Ülikooli linnak või tellija ruumides

Koolitaja kompetentsus

oma valdkonna ekspert, MA

Maht

78 akadeemilist tundi

Korraldaja

Ühiskonnateaduste instituut, 6409 382, taienduskoolitus_yti@tlu.ee

Koolitaja