DTC0194 - Õppeteksti diferentseerimine ja töölehtede vormistamine HEV õpilastele

Sihtgrupp

õpetajad ja tugispetsialistid (eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, logopeedid)

Eesmärk

Osata õppeteksti diferentseerida ja teada, miks diferentseerimine on vajalik. Teada kaasavate töölehtede vormistamise ja kujundamise võimalusi.

Sisu

Mis on diferentseerimine? Kuidas õppetekste ja ülesandeid efektiivselt diferentseerida? Millele tähelepanu pöörata, kui töölehti vormistada HEV õpilastele?

Eeldused

õpetajana või tugispetsialistina töötamine

Õpiväljundid

Teab, miks on diferentseerimine HEV õpilaste puhul vajalik ja oskab õppetekste diferentseerida. Kasutab Wordi näitel erinevaid töövõtteid kaasavate töölehtede vormistamisel.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, kogemus valdkonnas, täiskasvanute koolitamise kogemus

Maht

3 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Kristiina Vaikmets