YKC0058 - Õppeasutuse arengukava koostamise planeerimine: kuhu oleme teel, miks ja kuidas?

Sihtgrupp

õppeasutuste juhid, õpetajad ja muu personal

Eesmärk

Kujundada kooli või lasteaia meeskonnana ühtne nägemus õppeasutuse arengust, leida õppeasutuse suundumus; panna alus valitud suunas liikumisele ja saada tuge meeskonna koostööle, et koostada õppeasutuse uus arengukava.

Sisu

Koostöine õppeasutuse hetkeolukorra kirjeldamine; õppeasutuse visiooni ja eesmärkide paikapanemine; tegevusplaani ja töörühmade moodustamine; mõõdikute valimine tulemuste hindamiseks

Eeldused

töötamine õppeasutuses

Õpiväljundid

teab, mis on arengukava eesmärk, milline on arengukava koostamise protsess ja selle võtmetegurid; teab, et õppeasutuse arengukaval ja õppekaval on ühine eesmärk – õppija õppimise toetamine; töötab tulemuslikult ja sihipäraselt koos kõikide meeskonna liikmetega; on valmis panustama õppeasutuse arengukava koostamise protsessi.

Õpikeskkond

Tallinna Ülikooli linnak või tellija ruumides

Koolitaja kompetentsus

koolituskogemusega oma valdkonna ekspert, MA

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

Ühiskonnateaduste instituut, 6409 382, taienduskoolitus_yti@tlu.ee

Koolitaja