Õppeasutuse arengukava koostamise planeerimine: kuhu oleme teel, miks ja kuidas?
Sihtgrupp õppeasutuste juhid, õpetajad ja muu personal
Eesmärk saada tuge kooli/lasteaia meeskonnana ühtse nägemuse tekkimiseks õppeasutuse arengust, õppeasutuse suundumuse leidmiseks; panna alus valitud suunas liikumisele ja saada tuge meeskonna koostööle, et koostada õppeasutuse uus arengukava.
Sisu Koostöine õppeasutuse hetkeolukorra kirjeldamine; õppeasutuse visiooni ja eesmärkide paikapanemine; tegevusplaani ning töörühmade moodustamine; mõõdikute valimine tulemuste hindamiseks.
Õpiväljundid teab, mis on arengukava eesmärk, milline on arengukava koostamise protsess ja selle võtmetegurid; teab, et õppeasutuse arengukaval ja õppekaval on ühine eesmärk – õppija õppimise toetamine; töötab tulemuslikult ja sihipäraselt koos kõikide meeskonna liikmetega; on valmis panustama õppeasutuse arengukava koostamise protsessi.
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli linnak või tellija ruumides
Koolitaja kompetentsus koolituskogemusega oma valdkonna ekspert, MA
Maht 6 akadeemilist tundi
Korraldaja Ühiskonnateaduste instituut, Marleen Allemann, 6409456, marleen.allemann@tlu.ee
Koolitaja
 
 
TELLI