Eurotoetuste taotlemine: kuidas, millised ja kellele?
Sihtgrupp Toetuste saajad ja taotlejad ning toetuste andjad:
- ettevõtte või muu majandustegevusüksuse töötajad;
- äriühingu, FIE, MTÜ ja sihtasutuse liikmed;
- riigi ja kohaliku omavalitsuse ametiasutuse ja nende hallatava asutuse ametnikud;
- eksperdid, konsultandid ja teised huvilised.
Eesmärk teada saada, kuidas toimub Euroopa Liidu poolne rahastamine, kuidas hallatakse EL-i vahendeid kooskõlas reeglitega, millised on Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ja muud rahastamisvõimalused; saada üksikasjalik ülevaade, kuidas toimub väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate, vabaühenduste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide, noorte, teadustöötajate, põllumajandustootjate ja maapiirkondade ettevõtjate, avalik-õiguslike asutuste ja teiste toetusesaajate rahastamine, aruandlus, kontroll, võrdsete võimaluste tagamine; õppida tundma ettevõtjate toetamise riigiabi reegleid kooskõlas teavitamise korra ja ebaseadusliku abi sissenõudmise menetlusega; analüüsida juhtumeid ja läbida praktilised harjutused, rakendada oma teadmisi eri meetmete ja tegevuste elluviimisel; vahetada kogemusi toetuse saajate, taotlejate ja andjate vahel ja saada osa toetavast võrgustikust.
Sisu 1. Peamised Euroopa Liidu rahastamise liigid: toetused ja hankelepingud.
2. Euroopa Liidu vahendite haldamine EL-i reeglitele vastavalt.
3. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ning muud rahastamisvõimalused.
4. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele, vabaühendustele, noortele, teadlastele, põllumajandustootjatele, avalik-õiguslikele asutustele ja teistele toetusesaajatele suunatud peamised rahastamisallikad ja muud rahastamisvõimalused Eestis ja Euroopas.
5. Ettevõtjate toetamise riigiabi reeglid, abi mõiste, riigiabi erandid, ebaseadusliku abi teavitamine ja sissenõudmine.
Õpiväljundid mõistab Euroopa Liidu toetuse saamise, taotlemise ja andmise reegleid ja oskab neid rakendada; teab, kuidas leida teavet EL-i rahaliste vahendite kohta ja tunneb toetuse saamise, taotlemise ja andmise võimalusi; tunneb ettevõtjate toetamise riigiabi reegleid ja oskab hinnata riigiabi olemasolu; on analüüsinud ja arutanud oma toetuste saamise, taotlemise ja andmise juhtumeid ning probleeme.
Õpikeskkond Tallinna Ülikooli linnak või tellija ruumides
Koolitaja kompetentsus koolituskogemusega oma valdkonna ekspert, MA
Maht 1 EAP
Korraldaja Ühiskonnateaduste instituut, Marleen Allemann, 6409456, marleen.allemann@tlu.ee
Koolitaja Eve Kislov
 
 
TELLI