AYC0337 - Telefoniseltsi metoodika

Sihtgrupp

Sotsiaaltöötajad, vabatahtlikud seltsilised, kogukondade aktiivsed liikmed, kõik täiskasvanud, kes peavad oluliseks ennetada oma vanemate kognitiivsete võimete langust

Eesmärk

omandada telefoniseltsi pakkumise oskus ja teadmised telefoniseltsi metoodika alusteooriatest ning telefoniseltsi kõnede sisu iseseisvaks arendamiseks.

Sisu

Miks on vaja pakkuda telefoniseltsi? Üksildus. Telefoniseltsi põhimõtted ja eesmärgid. Telefoniseltsi kõne ette valmistamine. Riskide maandamine telefoniseltsi eesmärkide saavutamisel. Võimestav kommunikatsioon kõne ajal. Erineva taustaga seltsi pakkujate riskid.

Eeldused

Arvuti kasutamise oskused e-õppes osalemiseks (tavakasutajana). Vajalik teave koos juhendiga Moodle keskkonda sisenemiseks saadetakse enne koolitust e-kirja teel.

Õpiväljundid

teab üksilduse olemusest ja ohuteguritest, põhjendab üksilduse ennetamist või leevendamist telefoniseltsi pakkumisega; hindab kriitiliselt ja analüüsib telefoniseltsi kõnet, võttes aluseks integratiivse geragoogika ja väärtustava uurimise eesmärgid; viib läbi telefoniseltsi kõnesid tõenduspõhisele metoodikale vastavalt, toetudes etteantud materjalidele või sisustades kõne iseseisvalt; teadvustab ja maandab telefoniseltsi pakkumise riske.

Õpikeskkond

Moodle õpikeskkond

Koolitaja kompetentsus

PhD haridusteadustes põlvkondade vahelise õppe valdkonnas. Telefoniseltsi metoodika arendusuuringute läbi viimine kolme aasta jooksul ning 3.1 artikkel

Maht

26 akadeemilist tundi

Korraldaja

koolitus- ja konverentsikeskus, Lilian Rückenberg, 6199516, lilian.ruckenberg@tlu.ee

Koolitaja

Tiina Tambaum, PhD