DTC0176 - Terviseinfo poliitika ja terviseinfo haldamise põhimõtted

Sihtgrupp

avaliku ja erasektori organisatsioonides töötavad spetsialistid, kes vajavad teadmisi ja oskusi terviseandmete ja -informatsiooni haldamiseks ja juhtimiseks, et kasutada terviseteavet tervise edendamise ja tervishoiuga seotud otsuste vastu võtmisel või terviseharituse arendamisel.

Eesmärk

kujundada teadmisi ja oskusi terviseinfo haldamist reguleerivate poliitikate mõistmiseks ning terviseandmete korrektse, turvalise ja konfidentsiaalse haldamise põhimõtete rakendamiseks.

Sisu

Terviseinfo poliitika (sh tervishoiuasutuste, valitsusasutuste ja teiste organisatsioonide kehtestatud suunised, eeskirjad ja protseduurid), mis reguleerib terviseinfo kogumist, töötlemist, hoidmist, jagamist ja kasutamist. Terviseinfo haldamise põhimõtted, st terviseandmete korrektne, turvaline ja konfidentsiaalne haldamine tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamiseks ja tervisealase teabe parendamiseks.

Eeldused

kuulumine sihtgruppi

Õpiväljundid

Mõistab terviseinfo haldamist reguleerivaid poliitikaid, sealhulgas tervishoiuasutuste, valitsusasutuste ja teiste organisatsioonide kehtestatud juhiseid, eeskirju ja protseduure. Rakendab terviseinfo haldamise põhimõtteid tervishoiuteenuste kvaliteedi parandamiseks ja tervisealase teabe täiustamiseks.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus, oma valdkonna ekspert

Maht

104 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Aira Lepik, Kädi Riismaa