Koostöö praktikasüsteemi loomisel - ideest tulemuseni
Sihtgrupp ülikooli praktika ja töökohapõhise õppe koordinaatorid, õppeasutusepoolsed praktikajuhendajad, õppetegevuse eest vastutavad töötajad. Koolitusel on oodatud asutuste 3-4 liikmelised meeskonnad.
Eesmärk Analüüsida praktikasüsteemide elemente ja kavandada enda rollist lähtuvalt tegevused praktikasüsteemi loomisel enda õppeasutuses.
Sisu Täiendusõppe raames töötavad grupid välja enda institutsiooni jaoks praktikasüsteemi põhimõtted. Esmalt selgitades, millised head praktikad siiani hästi töötavad. Seejärel asutakse praktika süsteemi arendama, saades sisendit nii olemasolevast dokumentatsioonist kui ka erialakirjandusest, tehes koostööd oluliste sidusrühmadega ning jagades omavahel häid kogemusi. Selle tulemusena luuakse järgnevaks õppeaastaks uus plaan praktika läbiviimiseks ja selle toetamiseks.
Õpiväljundid * analüüsib tervikliku praktikasüsteemi elemente ning erinevate osapoolte rolle ning vastutust selles protsessis;
* analüüsib praktikaarendust õppekavaarenduse ja kvaliteedi tagamise kontekstis;
* kavandab praktikamudeli, sh näidistöökorra rakendamise enda koolis;
* kavandab enda rollist lähtuvalt arendustegevused praktikasüsteemi loomisel;
* mõistab koostöö põhimõtteid ning rakendab koostöö loomiseks ja hoidmiseks vajalikke suhtlemisoskuseid.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 2 EAP
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
Koolitaja
 
 
TELLI