DTC0139 - Avaliku sektori töötaja andmekirjaoskus

Sihtgrupp

avaliku sektori töötajad

Eesmärk

omandada andmekirjaoskuse alased baasteadmised ja -oskused andmete kogumiseks, haldamiseks ja kasutamiseks avalikus sektoris

Sisu

Andmed, andmehaldus, ärianalüüs. Andmete kasutamine protsesside juhtimiseks/ probleemide lahendamiseks. Andmete asjakohasus eesmärgi saavutamisel. Andmed otsustusprotsesside ja juhtimisinfo allikana. Infootsingu tulemuste mõistmine, hindamine, informatsiooni ja teadmiste tuletamine. Tulemuste esitamine, argumenteerimine ja andmetel põhinevate lugude jutustamine. Andmehalduse ja andmetöötluse õiguslikud aspektid.

Eeldused

ametialane kokkupuude andmetega

Õpiväljundid

tunneb andmete olemust, liigitamist, haldamist, õiguspärast töötlemist ja kasutamist juhtimisotsuste parendamisel; sõnastab protsessi/probleemi ja valib sobivaid andmeid protsessi juhtimiseks/probleemi lahendamiseks; teab eduka infootsingu olemust, kriteeriumeid ja strateegiaid; kasutab infootsingu strateegiaid eri keskkondades ja hindab infootsingu tulemuste relevantsust; tunneb infootsingu tulemuste esitamise võimalusi, andmete ja informatsiooni rolli otsuste tegemisel, tõlgendamisel ja lugude jutustamisel; teab andmehalduse ja -töötluse õiguslikke aspekte ning teabevaldaja kohustusi andmete haldamisel ja töötlemisel.

Õpikeskkond

auditooriumis ja/või veebis: õpe toimub koostööd, avatud suhtlemist ja reflekteerimist toetavas keskkonnas.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus, oma valdkonna ekspert

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, kersti.maidra@tlu.ee, 6409428

Koolitaja

Kädi Riisma, Merle Laurits, Sigrid Mandre