DTC0136 - Interaktiivse veebiseminari loomine

Sihtgrupp

Juhid, valdkonna spetsialistid, sisekoolitajad, koolitusspetsialistid, kelle ülesandeks on veebiseminaride läbiviimine

Eesmärk

teada ja osata, kuidas aktiveerida veebiseminaridel osalejaid sobivat kaasamismeetodit toetavat tarkvara kasutades.

Sisu

Veebiseminariks kasutatav tarkvara ja selle võimalused. Veebiseminaril osalejate kaasamise meetodid. Kaasamismeetodeid toetav tarkvara.

Eeldused

vähene kogemus veebiseminari läbiviimiseks tarkvaraga

Õpiväljundid

kaardistab oma veebiseminaris kasutatavaid meetodeid; valib meetodite toetamiseks sobiva veebipõhise tarkvara; loob veebiseminari ja testib selle sobivust sihtgrupile; analüüsib näidis-veebiseminari testimise käigus saadud tagasisidet, et teha parendused veebiseminari läbiviimiseks.

Õpikeskkond

Kontaktõpe toimub koostööd, avatud suhtlemist ja reflekteerimist toetavas auditooriumis, kus praktiliste tegevuste toetamiseks saab kasutada esitlustehnika vahendeid või veebiplatvorm vahendusel.

Koolitaja kompetentsus

Vähemalt magistrikraad, kogemus täiskasvanute koolitajana ja digivahendite kasutamise kogemus õppetöös.

Maht

28 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 640 9428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Merike Saar, Marge Kusmin