DTC0202 - Riik kui tark tellija infosüsteemide arendamisel

Sihtgrupp

kõik IKT ametialad

Eesmärk

Omandanda teadmised ja oskused tööks infosüsteemidega, e-teenuste tellimisel ja arendamisel.

Sisu

Infosüsteemide vaated. E-teenuste olemus ja disainimine. Infosüsteemi komponendid. IT teenused ja e-teenused. Kasutajate vajadused. Enda infovajaduste kindlaksmääramine
Organisatsiooni vajadused ja kasutajate vajadused, ootused infosüsteemile organisatsiooni vaatest, äriprotsessid ja süsteemitöö, eristamine. Funktsionaalsete nõuete kirjeldamine. Äriprotsesside kirjeldamine ja visualiseerimine. Kasutajasõbraliku infosüsteemi.

Eeldused

töötamine IKT ametialal

Õpiväljundid

Tunneb eri infosüsteemide ja e-teenuste vaateid ja oskab neid kasutada. Kirjeldab IT teenuseid, e-teenuseid ja nende vajadusi tellija seisukohast. Eristab ja kirjeldab organistasiooni vajadusi ja kasutajate vajadusi tellija seisukohast. Eristab äriprotsesse ja süsteemitööd. Tunneb ja kirjeldab funktsionaalseid nõudeid, Kirjeldab ja visualiseerib äriprotsesse erineva detailsuse astmega. Kirjeldab kasutajasõbraliku infosüsteemi olemust ja vajadusi enda kui tellija vaatest lähtuvalt.

Õpikeskkond

Kontaktõpe.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, valdkonna ekspert, täiskasvanute koolitamise kogemus

Maht

26 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Merle Laurits