LTC0404 - Sporditreenerite professionaalne eetika: mis, miks ja kuidas?

Sihtgrupp

treenerid ja juhendajad spordialast, treeneri kutsetasemest, kogemusest või taustast sõltumata

Eesmärk

Spordi eetiliste ja professionaalsete põhimõtete tutvustamise kaudu saada ülevaade treenerieetikast kui professionaalsest eetikast; kujundada arusaam vooruseetika põhiseisukohtadest, et olla oivalise iseloomuga treener ja jõustada moraalne õhkkond treeningul.

Sisu

Head tavad ja teatud eetilised probleemid, millega sporditreenerid võivad oma treeneritöö raames silmitsi seista. Spordialad kui praktikad, neile omased sisemised hüved ja spetsiifilised voorused. Treenerikutsega liituvad voorused: õiglus, ausus, vastutus, austus. Treeneri moraalne argumentatsioon idealismi ja relativismi skaalal. Professionaalne eetika treeneritöö kontekstis: usaldusväärsus ja praktiline tegutsemistarkus (phronesis). Treeneri professionaalne eetika vooruseetika valguses. Treeneri vastutus oma iseloomu arendamisel. Treeneri eetiline julgus, eetiline tundlikkus ja hoolivus.

Eeldused

Eelhäälestuseks tuleb lugeda Treenerite eetikakoodeksi (https://www.eok.ee/treenerid/treenerite-eetikakoodeks) ja tõsta esile enda jaoks lisaselgitust vajavat

Õpiväljundid

Tunneb treeneritöö kui professionaalse praktika eetilisi võtmeküsimusi; mõistab, et treeneri töö on oma olemuselt moraalne ja sellel on paratamatult eetiline mõõde, mis hõlmab intensiivseid suhteid sportlaste ja treenerite vahel; mõistab treenerina töötamisel enda ja treenitavate iseloomu arendamise olulisust.

Õpikeskkond

30-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis sobib ka rühmatööks

Koolitaja kompetentsus

Joe Noormets (MA sporditeadustes), Tallinna Ülikooli spordisotsioloogia teenekas lektor. Teadustöö valdkond on spordisotsioloogia, keha uuringud, keha kultuuri(de) uuringud ning moraalsed ja eetilised aspektid spordis. Lisaks 25-aastasele ülikooli õppejõu staažile on töötanud Eesti Spordi Keskliidus, kehalise kasvatuse õpetajana ja sporditreenerina.

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6391751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Joe Noormets