DTC0201 - Erivajadustega õpilase toetamine IKT vahendite abil

Sihtgrupp

lasteaia, kooli või HEV asutuse eripedagoogid, logopeedid, väikeklasside õpetajad jt tugispetsialistid

Eesmärk

Omandada teadmisi ja oskusi eri digikeskkondade võimaluste tõhusaks rakendamiseks oma töös tugispetsialistina. Tutvuda ja katsetada erinevaid keskkondi. Luua õppesisu oma igapäevatöös kasutamiseks.

Sisu

Tugisetsialisti tööd toetavad digikeskkonnad ja nende võimalused: Koneravi.ee. Senteacher. Ristsõnade loomine: Teacherscorner, Crossword Labs, Wordwall. Educandy. Sisuloome ja e-koolikott. LearningApps. Puzzlede loomine: I’m a Puzzle. Plickers. Mastery. Nutiseadmete appid: Harjutaja. Töölehtede disainimine: Canva, Flippity. Sõnade otsimine: thewordsearch.com, wordsearchlabs.com. Video kasutamine õppevahendina edpuzzle.com. Tausta helid ja pildid lõõgastumiseks www.noisli.com.

Eeldused

eripedagoogi, logopeedi,väikeklassi õpetajana vmt tugiseptsialistina töötamine

Õpiväljundid

Tunneb mitmeid digikeskkondi ja on loonud sinna endale kontod. Tugispetsialistina loob iseseisvalt sobivates digikeskkondades oma tööks vajalikke õppematerjale. Kasutab töö tõhusamaks planeerimiseks eri e-keskkondade võimalusi. Leiab ja kasutab ka teiste loodud õppematerjale ja kohandab neid enda vajadustele. Valib õpilase erivajadusest lähtuvalt sobivaid digikeskkondi ja võimalusi.
Õpikeskkond

Kontaktõpe ja praktilised ülesanded veebikeskkonnas Zoom. Kontaktunni ajal Iseseisvad tööd õpitud e-keskkondades.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, valdkonna ekspert, täiskasvanute koolitamise kogemus

Maht

24 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Kristiina Vaikmets