LTC0231 - Motiveeriva intervjueerimise põhimõtted ja -võtted

Sihtgrupp

eri taseme juhid ja spetsialistid, kelle töös on ülesandeid, mille lahendamiseks tuleb valida eri võimaluste vahel ja kiiresti otsustada, kes soovivad iseennast, oma alluvaid, kolleege ja koostööpartnereid teadlikult juhtides efektiivsemaid otsuseid teha.

Eesmärk

saada teada motiveerivast intervjueerimisest ja õppida selle võtteid.

Sisu

Motiveeriv intervjueerimine (MI) on nõustamispraktikas väljaarendatud käitumismudel olukorraks, kus üks suhtluse osapooltest on nõustaja / teadja osas ning teine osapool vajab tuge oma käitumist puudutava otsuse tegemisel ja selle teostamisel. MI käsitluses sisalduvad kindlad põhimõtted, käitumisviisid ning -võtted.

o Põhimõtted hõlmavad koostöötaotlust, suhtluspartneri autonoomia tunnistamist ja empaatia rakendamist temaga suhtlemisel.
o Käitumismudel koosneb kolmest suhtlusstiilist ning erinevatest suhtlusvõtetest:
• Suhtlusstiilidena käsitleme juhendamist, käskimist ja kaasaminemist.
• Suhtlusvõtetena käsitleme kuulamist, teavitamist ja instrueerimist.

MI sihiks on aidata otsustusprotsessis kimbatusse sattunud ning oma käitumist muuta soovivat inimest. MI aitab toetada valikute tegemist ja otsuste teostamist. Omavahelise suhtluse käigus aitab toetaja hinnata inimese otsustusraskuste põhjuseid, võimalike valikute eeliseid ja puudusi ning valmisolekut võtta ette ja teostada muutusi.
Suhtlusvõtetest pöörame tähelepanu otsustaja eneseväljendust toetavatele vahenditele: küsitlemine, peegeldamine ja esilekutsumine.
Koolitus sisaldab rohkesti praktilisi ülesandeid ning suhtlusvõtete harjutamist.


Eeldused

Teemavaldkonnast huvitatud

Õpiväljundid

teab motiveeriva intervjueerimise tehnikast ja oskab kasutada alusvõtteid.

Õpikeskkond

30-kohaline ruum, mis sobib ka rühmatööks.

Koolitaja kompetentsus

erialane kõrgharidus, 35 aaastat koolitajakogemust

Maht

9 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, tel 639 1751

Koolitaja

Arno Baltin