DTC0138 - Võõrkeeleõpetajate IKT alaste oskuste arendamine muutuste olukorras

Sihtgrupp

võõrkeeleõpetajad

Eesmärk

kohaneda õppetöö korraldust puudutavate muutustega, omandada teadmisi ja oskusi, kuidas aktiveerida veebiseminaridel osalejaid sobivat kaasamismeetodit toetavat tarkvara kasutades; kuidas kasutada digitaalseid võimalusi täiskasvanute õppe mitmekesistamiseks ja tõhusamaks õppimiseks ning oskusi õppetegevuseks digitaalsete vahenditega nii lähi-, põim- kui ka kaugõppes.

Sisu

Veebiseminariks kasutatav tarkvara ja selle võimalused. Veebiseminaril osalejate kaasamise meetodid. Kaasamismeetodeid toetav tarkvara. Ülevaade õpikeskkondade võimalustest õppe mitmekesistamiseks. QR-koodi võimalused. Esitluste tegemise võimalused (Quizizz). Ristsõnad. Plakatite disain (Canva). Arvutipõhised testid (Kahoot, Plickers). Küsitlused ja ajurünnak (AswerGarden, Mentimeter) jt. Loomine ja kohandamine: genial.ly. Loomine ja kohandamine: Canva

Eeldused

töötamine õpetajana

Õpiväljundid

kaardistab oma veebiseminaris kasutatavaid meetodeid; teab valida meetodite toetamiseks sobiva veebipõhise tarkvara; loob veebiseminari ja testib selle sobivust sihtgrupile; analüüsib näidisveebiseminari testimise käigus saadud tagasisidet, et teha parendused veebiseminari läbiviimiseks. Tunneb mitmeid digitaalseid õpikeskkondi ja oskab neid rakendada; kasutab koolituste planeerimisel ja läbiviimisel sobivaid digitaalseid õpikeskkondi ja võimalusi; mõistab digipädevuste arendamise tähtsust ühiskonnas; kavandab õppeprotsessi, valides teema rikastamiseks sobiva haridustehnoloogilise töövahendi.

Õpikeskkond

Kontaktõpe toimub koostööd, avatud suhtlemist ja reflekteerimist toetavas auditooriumis, kus praktiliste tegevuste toetamiseks saab kasutada esitlustehnika vahendeid või veebiplatvormi vahendusel.

Koolitaja kompetentsus

Vähemalt magistrikraad, kogemus täiskasvanute koolitajana ja digivahendite kasutamise kogemus õppetöös.

Maht

50 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 640 9428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Merike Saar, Marge Kusmin, Kristiina Vaikmets, Airi Aavik