DTC0191 - Põhikooli õpilaste digiloovtööde juhendamine

Sihtgrupp

põhikooli aineõpetajad, haridustehnoloogid, ringijuhid ja kooli juhtkonna liikmed

Eesmärk

õppida tundma ja praktikas rakendama digiloovtöö kontseptsiooni (sisu, eesmärgid, õpitulemused) ja digiloovtöö juhendamise võtteid digitaalses keskkonnas.

Sisu

Digiloovtöö kontseptsioon (metoodika, vahendid, ainekava). Digiloovtöö protsessi juhendamise ja jälgimise võtted (projektipõhine õpe, koostöine õpe, paindlik õpe). Digiloovtöö hindamine (rühmakaaslase hindamine, enesehindamine, kokkuvõttev hinnang). Digiloovtöö tulemuste analüüs.

Eeldused

puuduvad

Õpiväljundid

tunneb ja selgitab digiloovtöö eesmärke, sisu ja õpitulemusi informaatika riikliku ainekava ja oma kooli õppekava kontekstis; juhendab digiloovtöö teemade valikut ja õpilasi meeskondade moodustamisel; kasutab digiloovtöö juhendamisel Taiga keskkonda ja õppematerjale; kohandab agiilses tarkvaraarenduses kasutatavaid töövõtteid õpilaste rühmatööks: juhendab agiilse tarkvaraarenduse tehnikate rakendamist õpilaste poolt: kanban, arendussprint, persoonad, stsenaariumid, prototüüpimine, prototüübi esitlemine;
kavandab ja viib läbi õpilaste kujundavat ja arvestuslikku hindamist digiloovtöö kontekstis; kogub ja analüüsib andmeid õpilaste õpitegevuste ja õpitulemuste kohta digiloovtöö käigus.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, erialane töökogemus, täiskasvanute koolitamise kogemus

Maht

26 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Maia Lust