DTC0179 - Tõenduspõhise meditsiini andmebaasid ja infootsing

Sihtgrupp

Avaliku ja erasektori organisatsioonides töötavad spetsialistid, kes vajavad teadmisi ja oskusi terviseandmete ja -informatsiooni haldamiseks ja juhtimiseks, et kasutada terviseteavet tervise edendamise ja tervishoiuga seotud otsuste vastu võtmisel või terviseharituse arendamisel.

Eesmärk

kujundada teadmised tõenduspõhise meditsiini andmebaaside olemusest ja omandada praktilised infootsioskused.

Sisu

Tõenduspõhise meditsiini andmebaasid (nt PubMed, Cochrane Library, Embase, ClinicalKey, UpToDate). Andmebaaside analüüsivõimalused kliiniliste uuringute, metaanalüüside, süstemaatiliste ülevaadete ja kliiniliste praktikajuhiste andmete kasutamiseks. Infootsingu meetodid, otsingusõnade ja -fraaside valik, otsingustrateegiate ja -taktikate kasutamine ning otsingutulemuste hindamine. Kasutajate nõustamispraktikad infootsingute läbiviimisel.

Eeldused

puuduvad

Õpiväljundid

Omab süsteemset ülevaadet tõenduspõhise meditsiini andmebaasidest. Kasutab tõenduspõhise meditsiini andmebaase ja sooritab neis infootsinguid ning nõustab kasutajat infootsingute läbiviimisel.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus, oma valdkonna ekspert

Maht

104 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Riina Kuik, Ivika Rande