HRC0044 - Arengut toetav juhendamine ja tagasiside praktika protsessis

Sihtgrupp

praktikajuhendajad kutsekoolis, ülikoolis, koolis, lasteaias, noortekeskuses vms organisatsioonis

Eesmärk

arendada juhendamis- ja tagasisidestamise oskusi ning mõista oma rolli juhendajana

Sisu

Juhendamine ja erinevad rollid. Usaldussuhte loomine, suhetel põhinev õppimine. Keerulised vestlused ja probleemkohtade arutelu. Tagasiside andmine ja saamine. Hinnanguvaba kirjeldus. Jõustavad vestlused

Eeldused

kuulumine sihtrühma

Õpiväljundid

mõistab enda rolli praktika juhendajana ning teab, kuidas õppijat praktikal toetada;
kasutab juhendamise protsessis efektiivselt erinevaid suhtlusstiile;
tunneb tagasiside andmise viise ja põhimõtteid ning oskab anda arengut toetavat tagasisidet;
kasutab asjakohaseid meetodeid enda tegevuse kohta erinevatelt olulistelt sihtgruppidelt (õppija, ettevõttepoolne praktikajuhendaja, kolleeg) tagasiside kogumiseks;
analüüsib kogutud tagasisidet ja planeerib vastavad muudatused oma tegevuses.

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

Koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.

Maht

26 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Koolitaja