Arengut toetav juhendamine ja tagasiside praktika protsessis
Sihtgrupp praktikajuhendajad kutsekoolis või ülikoolis
Eesmärk Arendada juhendamis- ja tagasisidestamise oskusi ning mõista oma rolli juhendajana
Sisu Juhendamine ja erinevad rollid.
Usaldussuhte loomine, suhetel põhinev õppimine.
Keerulised vestlused ja probleemkohtade arutelu.
Tagasiside andmine ja saamine.
Hinnanguvaba kirjeldus
-Jõustavad vestlused
Õpiväljundid * mõistab enda rolli praktika juhendajana ning teab, kuidas õppijat praktikal toetada;
* kasutab juhendamise protsessis efektiivselt erinevaid suhtlusstiile;
* tunneb tagasiside andmise viise ja põhimõtteid ning oskab anda arengut toetavat tagasisidet
*kasutab asjakohaseid meetodeid enda tegevuse kohta erinevatelt olulistelt sihtgruppidelt (õppija, ettevõttepoolne praktikajuhendaja, kolleeg) tagasiside kogumiseks;
* analüüsib kogutud tagasisidet ja planeerib vastavad muudatused oma tegevuses.
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 1 EAP
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
Koolitaja
 
 
TELLI