DTC0121 - Alustava õpetaja jaoks vajalikud e-keskkonnad

Sihtgrupp

põhikooli II-III kooliastme õpetajad ja tugispetsialistid jt

Eesmärk

omandada alustava õpetajana uusi teadmisi ja oskusi, et kasutada eri e-keskkondi õppetöö mitmekesistamiseks.

Sisu

Õppe läbiviimist toetavad e-keskkondade (Plickers, Kahoot Quizizz, ristsõnade tegemine, sõnamängud, Wordwall, Canva, kollaažid, H5P jne) tutvustus. E-keskkondade kasutamine. E-ülesannete loomine

Eeldused

õpetajana või tugispetsialistina töötamine; õpetajana on käsil esimene või teine õppeaasta.

Õpiväljundid

tunneb mitmeid e-keskkondi, mida kasutada õppetöös; oskab toetada õpilaste õppimist ja motivatsiooni digivahendite abil; oskab valida sobivad digikeskkonnad õpiväljundile saavutamisele vastavalt õpilase oskustest ja võimekusest lähtuvalt.

Õpikeskkond

kontaktõpe veebikeskkonnas Zoom; iseseisev töö e-keskkonnas.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, valdkonna ekspert, täiskasvanute koolitamise kogemus

Maht

10 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Kristiina Vaikmets