FKC0317 - Helidisain ja -salvestus ristmeedias

Sihtgrupp

spetsiifiliste erialaste teadmisteta või aegunud oskustega audiovisuaalteoste tootmisega tegelevad spetsialistid, kes soovivad enda selles vallas täiendada

Eesmärk

Omandada ulatuslik ülevaade erinevatest heliaspektidest meedias, sh dialoog, heliefektid, Foley, atmosfäär ja muusika; õppida, kuidas heli saab kanda loojutustust läbi erinevate meediaplatvormide.

Sisu

Filmi, TV, seriaalide, reklaamide, mängude jne heli analüüs. Helisalvestuse kaasaegsed meetodid ja tehnikad ning helisalvestuse lokatsioonid.

Eeldused

baasteadmised helisalvestustehnika kasutamisest

Õpiväljundid

on omandanud kaasaegsed teadmised helisalvestuse põhitõdedest väljundina erinevatel meediaplatvormidel; teab, kuidas heli kannab loojutustust läbi erinevate meediaplatvormide ja oskab tagada helikvaliteedi.

Koolitaja kompetentsus

Valdkonna hinnatud spetsialist ja BFM-i koolitaja.

Maht

40 akadeemilist tundi

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Koolitaja