LTC0307 - Treenerilt lapsevanemale: kuidas hoida vastasikust koostööd ja kliendisuhet?

Sihtgrupp

eri spordialade treenerid, instruktorid, kehalise kasvatuse õpetajad, liikumisõpetajad

Eesmärk

täiendada enda kui treeneri teadmisi lapsevanema rollist sportlaskarjääris, mis toetaks infovahetust, koosolekute planeerimist, sisekorraeeskirjad meelespead ja arenguvestlusi .

Sisu

Koolituse taust.
Laste- ja noortespordi kontekstis räägitakse koostöö kolmnurgast, kus peale treeneri ja sportlase on oluline roll omistatud ka lapsevanemale. Lapsevanema mõju sportlase tulemuslikkusele, motivatsioonile, rahulolule ja ka treeneri-sportlase suhtele on ulatuslikult tõendatud nii teadusuuringutes kui ka paljude praktilises kogemuses. Seega, lastevanematega koostöö tegemine on ja jääb laste- ja noortespordis nii vajaduseks kui ka potentsiaalseks ressursiks nii treenerite kui ka klubide juhtkonna tasemel.

Lastevanemate roll kahest vaatenurgast: treenerite koostööpartneritena, spordiklubide klientidena. Millist infot ja millisel viisil võiksid lastevanemad saada, keskendudes primaarselt kommunikatsiooni ja info vahetuse aspektidele. Praktiline lähenemine lapsevanematega koosolekute planeerimise ja läbiviimise teemale. Arutlus lapsevanemale mõeldud sisekorraeeskirjade ja meelespeade sisu üle. Treener-lapsevanem-sportlane arenguvestlused, mis on heaks praktikaks lastevanemate kaasamiseks ja koostöö hoidmiseks.

Lapsevanema roll noorsportlase sportlaskarjääris. Infovahetus lastevanematega: millest, kuidas ja millal rääkida? Lastevanemate koosolekud: organiseerimine ja läbiviimine. Klubi sisekorraeeskirjad ja meelespead lastevanematele. Sportlaste arenguvestlused: milleks ja kuidas teha?

Eeldused

eelnev tööalane kogemus treenitavatega

Õpiväljundid

on täiendanud teadmisi lapsevanema rollist kui koostööpartnerina ja kliendina; oskab teadlikumalt planeerida infovahetust lapsevanemaga; oskab teadlikumalt planeerida ja läbiviia lastevanemate koosolekuid; teadvustab tegevuse sisekorraeeskirjade ja meelespeade vajalikkust lapsevanema rollist lähtuvalt; teadvustab arenguvestluste vajalikkust teadvustamine ja viib seda läbi vajaduspõhiselt.

Õpikeskkond

Kuni 30-kohaline õpperuum, mis toetab rühmatööde läbiviimist.

Koolitaja kompetentsus

Kristel Kiens (MSc sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale) ja Snezana Stoljarova (MSc psühholoogias ja sporditeadustes, suundumusega spordipsühholoogiale). Lektorid töötavad igapäevaselt spordipsühholoogia praktikutena sportlaste, treenerite ja lastevanematega ning on viinud läbi erinevaid spordipsühholoogia alaseid konsultatisoone ja töötubasid. On kogenud nii treenerina kui ka sportlasena saavusspordis.

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; katrin.soidra-zujev@tlu.ee; 639 1751

Koolitaja

Snezana Stoljarova