HKC0235 - Seksuaalkasvatuse olulisus töös lastega

Sihtgrupp

õpetaja abid - erialase tasemehariduseta, keskhariduseta või aegunud oskustega.

Eesmärk

mõista seksuaalkasvatuse olulisust eelkoolieelses eas ja osata toetada lapse seksuaalset arengut positiivse eeskujuga; olla teadlikum sekkumis-ja abivõimalustest, millega toetada seksuaalselt väärkoheldud last.

Sisu

Seksuaalsuse roll ja seksuaalsust mõjutavad tegurid inimese elukaarel. Täiskasvanu ja kasvukeskkonna mõju lapse seksuaalkasvatuses. Eelkooliealise lapse seksuaalne areng. Keha-tunde ja turvalisuseõpetus. Lapse või noore identiteedi toetamine. Väärkoheldud lapse märkamine ja abistamine. Seksuaalvägivald. Sensoa lipusüsteem

Eeldused

kuulumine sihtrühma

Õpiväljundid

teab seksuaalkasvatuse põhimõtteid ja toetab vastavalt omandatud teadmistele eelkooliealise lapse seksuaalset arengut õpikeskkonnas;
teab keha-tunde ja turvalisuseõpetusest ja Sensoa lipusüsteemi mudelist;
analüüsib enda väärtushinnanguid ja uskumusi ning mõistab täiskasvanuna enda rolli tähtsust lapse seksuaalse arengu toetamisel;
on teadlik sekkumis-ja abivõimalustest seksuaalse väärkohtlemise kahtluse korral.

Koolitaja kompetentsus

Seksuaaltervisedendaja, seksuaalnõustaja

Maht

24 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Koolitaja

Kairi Kullas