FKC0269 - Meediapädevus kooliõpetajale

Sihtgrupp

kooliõpetajad, kes on huvitatud meediast nii tarbijana kui sisu loojana

Eesmärk

kujundada baasteadmised allikakriitilisest meediatarbimisest, infosõja trendidest, veebipolitsei argipäevast ja teadlikumast, võimalikke ohte ennetavast käitumisest sotsiaalmeedias; huvituda audiovisuaalse meedia oskuste õppimisest.

Sisu

Fakt ja arvamus. Uudis. Loo mõjutamine audiovisuaalse kirjaoskuse komponentidega. Koolimeedia. Veebipolitseiniku argipäev. Infosõda. Põneva meediatunni ülesehitus, katsetamine ja analüüs.

Eeldused

kursusel osaleda võib mistahes aine õpetaja

Õpiväljundid

suunab noori allikakriitilisemale meediatarbimisele ja turvalisemale veebikäitumisele; on meeskonnatööna loonud ühe uudisloo.

Õpikeskkond

Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi õpperuumid

Koolitaja kompetentsus

BA või MA audiovisuaalse kunsti ja meediapädevuse valdkonnas, täiskasvanute õpetamise kogemus

Maht

28 akadeemilist tundi

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Katrin Sigijane, 6199908, katrin.sigijane@tlu.ee

Koolitaja