DTC0155 - Digitaalne õpiamps: Stop Motion Studio võimalused õppetegevuses

Sihtgrupp

üldhariduskoolide I-IV kooliastme õpetajad ja tugispetsialistid

Eesmärk

osata kasutada õppetöös Stop Motion Studio rakenduse võimalusi koos õpilastega omaloominguliste liikuvate piltidega filmilõikude tegemiseks.

Sisu

Stop Motion Studio rakenduse töötamise põhimõtted ja võimalused. Piltstsenaariumi loomise põhimõtted.

Eeldused

õpetajana või tugispetsialistina töötamine; arvutikasutamise oskus.

Õpiväljundid

kasutab Stop Motion Studio rakendust ja tunneb võimalusi, kuidas neid filmilõikude tegemisel kasutada. Teab, miks on vaja luua piltstsenaariumi.

Õpikeskkond

kontaktõpe veebikeskkonnas Zoom ja rakenduses Stop Motion Studio.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, valdkonna ekspert, täiskasvanute koolitamise kogemus

Maht

2 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Kristiina Vaikmets