LTC0413 - Lahenduskeskne pilditöö: eesmärgist lahenduseni

Sihtgrupp

õpetajad, psühholoogid, sotsiaalpedagoogid, koolitajad jt teemast huvitatud

Eesmärk

Saada omakogemus lahenduskeskse pilditöö võimalustest eneseregulatsioonis.

Sisu

Lahendusele suunatud pilditöö töövõtted, mida saab rakendada olukorra kaardistamiseks, eesmärgi määratlemiseks, tugevuste ja ressursside nähtavale toomiseks ja tegevuste kavandamiseks. 1. Tugevuste ja ressursside nähtavale toomine. 2. Eluklubi – igapäevaelu tegevusvaldkondade ja ennast toetavate oluliste suhete nähtavale toomine. 3. Eesmärgi seadmine pilditöö kaudu. Probleemi ja lahenduse koostoime. 4. Kujutluste ja metafooride kasutamine oma siseelu uurimiseks. Vajaduste ja väärtuste sidumine eesmärkide ning tugevuste ja ressurssidega. 5. Eesmärgist lahenduseni. Kursust kokkuvõttev pilditöö ja osalejate refleksioonid oma protsessist.

Eeldused

Huvi õppida ennast tundma pilditöö kaudu, oma tugevusi ja ressursse avastada, soov arendada lahenduste leidmist ja mõtteviisi, et teiste suunamine algab enese suunamisest. Koolitusel osalemiseks ei ole vaja varasemat loomingulist ettevalmistust.

Õpiväljundid

on saanud lühiülevaate lahendusele suunatud pilditöö põhimõtetest eneseregulatsioonis; on saanud omakogemuse eesmärgi määratlemisest, tugevuste ja ressursside nähtavale toomisest ja tegevuste planeerimisest pilditöö kaudu.

Õpikeskkond

õppeklass vajaliku õppetehnika ja -vahenditega varustatult või veebipõhine Zoom keskkond

Koolitaja kompetentsus

Eha Rüütel, PhD, TLÜ kunstiterapiate professor, lahenduskeskne psühhoterapeut (reg. Valvira, Soome), loovterapeut (tase 7, reg. Kutsekoda), superviisor (reg. ESCÜ).

Maht

26 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja