HKC0188 - Liikuvuse planeerimine

Sihtgrupp

Tooted ja teenused liiklejale mikrokraadi omandajad ning teised teemast huvitatud

Eesmärk

saada ülevaade inimeste liikuvusega seotud probleemidest, liikuvuse vajadusest, liikuvust mõjutavatest planeerimismeetmetest; mõista transpordi kasutamise ja planeerimise vahelisi seoseid.

Sisu

Liikuvuse mõiste. Elamisväärne linnakeskkond. Avaliku ruumi kasutus kergliiklejate seisukohalt. Liikuvust mõjutavatest planeerimismeetmetest ja transpordiplaneerimise seosed inimeste liikuvuse mõjutamisel. Autostumise ja jalgrattakultuuri tagamaad Eestis ja mujal maailmas.

Eeldused

puuduvad

Õpiväljundid

mõistab inimeste liikuvusvajaduse teket ja liikumisviiside valikuid; oskab välja tuua inimeste liikuvus- ja planeerimisvajaduste seoseid; teab kaasaaegse ja elamisväärse keskkonna kujundamise mehhanisme; hindab kriitiliselt trasnpordisüsteemide planeerimisvajadust; teab rahvusvahelise liikuvuse planeerimise praktikaid ja seob neid Eesti tänapäevase planeerimisega.

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppimist toetavad õpperuumid (klassiruum) ning e-õpikeskkond.

Koolitaja kompetentsus

kõrgharidus, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat.

Maht

104 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Koolitaja

Margus Nigol