LTC0361 - Ringmajandusliku mõtlemise toetamine rohemajandusele üleminekul

Sihtgrupp

väike- ja keskmise suurusega ettevõtted, kes soovivad disainida oma tooteid või teenuseid ringmajanduse vajadustele vastavaks

Eesmärk

saada ülevaade meetoditest, mis aitavad ümber kujundada oma senist tegevust nii, et see vastaks paremini ringmajanduslikele põhimõtetele; saada ülevaade ringmajandusele ülemineku vajalikkuse põhjustest, igaühe rolli ja võimalusi ringmajanduse kontekstis; kujundada komplekssetest süsteemidest mõtlemise oskus.

Sisu

Keskkonnamuutuste komplekssus, põhjused ja lahendused. Ökoloogiliste ja sotsiaalsete süsteemide vastastikused seosed, sõltuvused ja mõjud. Ringmajanduse üldised põhimõtted ja eeskujud. Ringmajanduse mõistmise ja rakendamise eelduseks olevad mõtlemisoskused, disainmõtlemine, mõtlemine komplekssetest süsteemidest. Toodete ja teenuste olelusring, elukaare jätkusuutlikkuse analüüs.

Eeldused

vähemalt kesk- või kutseharidus

Õpiväljundid

teadvustab sotsiaalsete ja ökoloogiliste süsteemide komplekssust ja iseorganiseerumist terviklike süsteemidena, inimest ökoloogilise olendina osana terviklikust ökosüsteemist, mõtlemise ja mõtlemisoperatsioonide rolli inimestele omase keskkonna kujunemises, ringmajandusele ülemineku vajalikkust ja enda võimalusi selleks; kujundab oma tegevustiku ümber ringmajandusele vastama; kasutab tehnilisi abivahendeid eri probleemidega toimetulekuks disainmõtlemise ja teiste analoogiliste metodoloogiate abil.

Õpikeskkond

Kuni 40-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis toetab rühmatööd

Koolitaja kompetentsus

omab erialast kõrgharidust, teoreetilist ja praktilist ettevalmistust teemavaldkonna praktikuna.

Maht

36 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, 5647 3623

Koolitaja

Mihkel Kangur, Grete Arro, Elina Malleus, Jaanus Terasmaa