DTC0141 - Andmete haldamine ja avalikustamine kohalikus omavalitsuses

Sihtgrupp

Kohalike omavalitsuste töötajad, kellel on andmeomaniku, andmehalduri või andmete avalikustaja roll

Eesmärk

omandada teadmised ja oskused andmete haldamiseks ja avalikustamiseks kohalikus omavalitsuses vastavalt seadusandluse nõuetele

Sisu

Andmehalduse olemus ja üldpõhimõtted. Andmete haldamise ja avalikustamise vajalikkus. Andmete liigitamine ja kasutamine. Masinloetavuse olemus ja masinloetavad vormingud. Andmestiku loomine ja viimine masinloetavasse vormingusse. Andmehalduse riskide haldamıne. Andmete kirjeldamine. Andmekvaliteedi tagamine. Andmestike tuvastamine ja avalikustamine. Andmevaldkonna õigusaktid ja nõuded. Teabevaldaja kohustused andmete haldamisel ja töötlemisel. Andmesubjekti õigused

Eeldused

ametialane kokkupuude andmetega

Õpiväljundid

tunneb andmete olemust, liigitamist, andmestikke, andmete avalikustamise ja kasutamise võimalusi juhtimisotsuste parendamisel; omab ülevaadet masinloetavuse olemusest ja tuntumatest masinloetavatest vormingutest; loob andmestikku ja viib selle masinloetavasse vormingusse; teab andmete haldamise põhimõtteid, andmehalduse riske ja nende maandamise võimalusi; tunneb andmete kirjeldamise ja andmekvaliteedi tagamise seoseid; teab põhilisi andmete haldamisega seonduvaid õigusakte ja nõudeid; tunneb teabevaldaja kohustusi andmete haldamisel ja andmesubjekti õigusi.

Õpikeskkond

auditooriumis ja/või veebis: õpe toimub koostööd, avatud suhtlemist ja reflekteerimist toetavas keskkonnas.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus, oma valdkonna ekspert

Maht

12 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, kersti.maidra@tlu.ee, 6409428

Koolitaja

Kädi Riisma, Sigrid Mandre