LTC0295 - Arendavad kunstiteraapia ülesanded koolitunnis rakendamiseks

Sihtgrupp

Õpetajad, koolipsühholoogid, sotsiaalpedagoogid, eripedagoogid jt koolis töötavad spetsialistid.

Eesmärk

saada praktiline kogemus lihtsate kunstiteraapia ülesannete kasutamisest õppetundides lähtuvalt riiklikust õppekavast.

Sisu

Kunstiteraapia mõiste ja erinevus kunstiõpetaja tööst. Põhimõtted õpilaste loovuse, eneseväljendusoskuse, positiivse enesehinnangu, koostöövalmiduse ja heade suhete loomise toetamisel. Eetilised aspektid kunstiteraapiliste ülesannete rakendamisel.

Eeldused

Huvi täiendada oma erialast tööd loominguliste töövõtetega. Koolitusel osalemiseks ei ole vaja varasemat loomingulist ettevalmistust, koolitusel osalejaid julgustatakse oma loomingulisi oskusi arendama.

Õpiväljundid

teab kunstiteraapial põhinevate lihtsate ülesannete õppetundides rakendamise üldisi põhimõtteid;
omab omakogemust sotsiaalsete ja kognitiivsete oskuste arendamisest, keskendumisvõime arendamisest ja tunnete väljendamisest kunstiteraapilise ülesande kaudu

Õpikeskkond

õppetööks vajalike kunstivahendite ja esitlustehnikaga 20-kohaline, mis toetab rühmatöö õppemeetodit

Koolitaja kompetentsus

loovterapeut, visuaalkunstiteraapia lektor

Maht

5 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 6391752, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja