FKC0288 - Arvutigraafika algtase

Sihtgrupp

arvutigraafikast huvitatud inimesed, kes soovivad saada esmast kokkupuudet ja teadmisi plakatite ja liikuva graafika loomisest ja heliefektide kasutamisest.

Eesmärk

õppida ära tundma visuaalselt meeldivat kompositsiooni ja leidma balanssi teksti ja illustratsiooni vahel.

Sisu

Erinevate, enamasti vabavaraliste graafika loomiseks mõeldud programmide kasutamine. Graafilise disaini kompositsiooni ja enda stiili leidmine, animatsiooni ja postrite valmistamine. Videotöötlus ja heliefektide kasutamine liikuva graafika loomisel

Eeldused

huvi arvutigraafika, plakatite ja liikuva graafika loomise vastu, eelteadmised ega -oskused ei ole vajalikud.

Õpiväljundid

on omandanud baasteadmised erinevatest arvutigraafika programmidest; illustreerib plakateid ja loob liikuvat graafikat, kasutab erinevaid heliefekte.

Koolitaja kompetentsus

oma valdkonna spetsialist

Maht

52 akadeemilist tundi

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Tiiu Maar, 6199903, tiiu.maar@tlu.ee

Koolitaja