LTC0175 - Spordi üldained: nooremtreener, tase 4

Sihtgrupp

Nooremtreeneri, tase 4 kutse taotlejad; kehalise kasvatuse õpetajad; sportlased; huvilised.

Eesmärk

omandada teoreetilised baasteadmised nooremtreeneri, tase 4 kutse taotlemiseks.

Sisu

Spordikorraldusliku ettevalmistuse moodul (8 tundi). Pedagoogilis-psühholoogiliste ja biomehhaanika ainete moodul (16 tundi). Biomeditsiiniliste ainete moodul (26 tundi)

Eeldused

Abitreeneri 3. taseme kutse või vastavate baasteadmiste olemasolu.

Õpiväljundid

omab teoreetilisi baasteadmisi nooremtreeneri (tase 4) kutseeksami sooritamiseks spordi üldainete osas; teab ettevõtluse ja organisatsioonide vorme, töösuhteid reguleerivaid õigusakte; teab sportliku treeningu aluseid; tunneb kehaliste võimete arendamise teooriaid ja metoodikaid;teab treeningu füsioloogilisi aluseid; teab ealisi ja soolisi iseärasusi;
teab grupitöö aluseid; omab teadmisi spordipedagoogikast ja spordipsühholoogiast.

Õpikeskkond

tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid; e-õppe korral Harno Moodle'i elektroonne õpikeskkond

Koolitaja kompetentsus

Vastava aine õppejõud ülikoolis, eriala spetsialist

Maht

50 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, treener@tlu.ee

Koolitaja