FKC0064 - Digiturunduse rakendamine

Sihtgrupp

digiturundusega tegelevad inimesed

Eesmärk

tutvuda digiturunduse olemuse, käsitluste, praktikate ja tehnoloogiliste lahenduste, valdkonna põhimõistete ja -rakendustega, saada eri meetodite kasutamise kogemus.

Sisu

Digitaalturunduse terviku mõistmine. Teoreetilised lähenemised digitaalturundusele. Digireklaami spetsiifika ja tulemuste mõõtmine. Digitaalne transformatsioon. Veebilehe osatähtsus digiturunduses. Veebilehe komponendid ja ülesehitus. On-site ja off-site spetsiifika SEO tööriistad. Turundussõnumite koostamine digireklaamis. PPC kampaaniate loomise tööriistad. FB Pixel. Kampaania tulemuste tõlgendamine, kommunikeerimine. Video kasutamine. Influencer kampaaniate tähtsus ja loogikad

Eeldused

vähemalt keskharidus; arvuti kasutamise oskus vähemalt tavakasutaja tasemel

Õpiväljundid

omab ülevaadet digiturunduse kanalitest, eristab neid ja võrdleb traditsiooniliste kanalitega;
koostab digiturundustrateegiat;
saab aru veebilehe kasutaja teekonnast, analüüsib seda ja teeb parendusettepanekuid (UX, UI);
tunneb veebilehe analüüsimise tööriistu (Google Analytics, Tag Manager, MouseFlow);
analüüsib kodulehte ja teeb parendusettepanekuid;
omab ülevaadet SEO põhitõdedest ja oskab luua märksõnaanalüüsil põhinevat ON-site SEOd toetavat veebilehe sisu;
tunneb PPC ja teisi sotsiaalmeedia kampaaniate loomise tööriistu;
loob digikampaania, monitoorib ja optimeerib seda.

Õpikeskkond

auditoorium tänapäevase esitlustehnikaga

Koolitaja kompetentsus

valdkonna tundmine vähemalt MA tasemel

Maht

56 akadeemilist tundi

Korraldaja

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, Mailis Štrik, 6199908, mailis.strik@tlu.ee

Koolitaja