LTC0360 - Ringmajandus ja jäätmehoolduse alused

Sihtgrupp

Väikeettevõtted ja ümberõppevajadusega spetsialistid, kes on huvitatud ringmajanduse baasteadmistest

Eesmärk

saada sissejuhatav ülevaade ringmajandusest, jäätmehoolduse põhimõistetest, põhimõtetest ja meetoditest ning selgus, miks on oluline, et toodete disainimine, tootmine, tarbimine ja hilisem käibelt kõrvaldamine oleksid etteplaneeritud ja lähtuksid säästva ressursikasutuse põhimõtetest; tutvuda ringmajanduse kontseptsiooniga ja saada juhiseid ringmajanduse võimaluste nägemiseks elulistes situatsioonides.

Sisu

Baasülevaade jäätmehoolduse ja ringmajanduse põhimõistetest, põhimõtetest, meetoditest ja arengutest. Kõik tähtsamad jäätmehoolduse teemad: jäätmehoolduse olulisus ja vajalikkus, jäätmehierarhia, jäätmete kogumise ja käitluse viisid ja tehnoloogiad, eritüübiliste jäätmete iseärasused. Mis on laiendatud tootjavastutus? Ringmajanduskontseptsiooni põhilähtekohad ja elulised näited, kuidas neid juba täna kasutatakse. Võimekust näha eri toodete (ja teenuste) näitel, kuidas saaks nende puhul rakendada ringmajanduse kontseptsiooni.

Eeldused

vähemalt kesk- või kutseharidus; õppijal peab olema ligipääs arvutile ja interneti kasutuse võimalus, arvutil peab olema toimiv kaamera ja mikrofon.

Õpiväljundid

mõistab ja oskab kasutada ring-, jagamis-, parandamismajanduse ja jäätmehoolduse mõisteid; saab aru ja on võimeline selgitama jäätmehierarhia kontseptsiooni; orienteerub jäätmetekke vähendamise ja vältimise võimalustes; teab, millised on levinumad jäätmeliigid, jäätmete kogumise viisid ja kuidas toimub jäätmevedu; eristab enamlevinud jäätmete töötlemistehnoloogiaid ja orienteerub neis; omab elementaarset ülevaadet jäätmehoolduse regulatsioonidest ja järelevalve põhimõtetest; mõistab ringmajanduse kontseptsiooni võimalusi ja piiranguid ning orienteerub selle rakenduslikes aspektidest; näeb võimalusi ringmajanduskontseptsiooni rakendamiseks eri toodete- ja teenuste puhul.

Õpikeskkond

veebikeskkond telekoosolekute pidamiseks

Koolitaja kompetentsus

MBA, tunnustatud valdkonna ekspert.

Maht

36 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, 5647 3623

Koolitaja

Margus Vetsa