AYC0355 - Sisekoolitaja organisatsioonis

Sihtgrupp

Organisatsiooni töötajad, kellel puudub varasem koolitamiskogemus, kuid on soov alustada koolitamisega; töötajad, kes küll on koolitanud, kuid on soov analüüsida ja arendada oma täiskasvanute koolitaja kompetentsus terviklikult.

Eesmärk

kujundada teadmisi süsteemseks arenguks organisatsiooni sisekoolitajana, saada tuge sisekoolitajana tegutsemiseks.

Sisu

Täiskasvanuõppe põhiprintsiibid. Täiskasvanud õppija eripära. Sisekoolitaja kui täiskasvanute koolitaja, roll organisatsiooni arengu toetajana. Täiskasvanute koolitaja kompetentsus. Koolitusprotsessi kavandamise etapid ja loogika; koolituskava koostamine; koolitusvajaduse väljaselgitamine; organisatsiooni ja õppijate arengueesmärkide kooskõla. Õppe- ja õpikeskkonna kujundamine sisekoolitusel

Eeldused

soov või vajadus saada organisatsiooni sisekoolitajaks

Õpiväljundid

määratleb ennast täiskasvanute koolitajana ja eristab koolitaja kompetentse; arvestab täiskasvanuõppe põhiprintsiipe, täiskasvanud õppija eripära ja grupidünaamikat koolitusprotsessi eri etappidel, toetab kolleege õpieesmärkide seadmisel.

Õpikeskkond

Koolitusruum, mis võimaldab kasutada erinevaid aktiivõppemeetodeid ja gruppides töötamist: kogupind vähemalt 45 ruutmeetrit, kergesti teisaldatav ja ümberpaigutatav mööbel, projektor, ekraan ja pabertahvel markeritega, kiire ja stabiilne internetiühendus kuni 16 õppijale samaaegseks kasutamiseks, kirjutus- ja joonistusvahendid

Koolitaja kompetentsus

Vähemalt magistrikraad andragoogikas ja täiskasvanute koolitaja, 7. taseme kutsekvalifikatsioon. Töökogemus sisekoolitajana ja sisekoolitajate koolitajana.

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

koolitus- ja konverentsikeskus, Elina Tahvel, 5090216, elina.tahvel@tlu.ee

Koolitaja

Georgi Skorobogatov, TLÜ andragoogika magister, täiskasvanute koolitaja, kutsetase 8, EPALE Eesti keskuse juht