HKC0236 - Digioskused kultuuriteenuste pakkujale

Sihtgrupp

kultuuriteenuste pakkujad (raamatukogutöötajad, muuseumitöötajad, seltsimajade või seltsingute eestvedajad)

Eesmärk

Omandada praktilised oskused ja teadmised nüüdisaegsete tehnoloogiliste vahendite tõhusast kasutamisest kultuuriteenuste valdkonnas. Süvendada allikakriitilise infootsingu oskust.

Sisu

Nüüdisaegsed tehnoloogilised võimalused kultuuriteenuste töös, sh turunduses ja reklaamis. Uued arengusuunad digitehnoloogias, sh tekstide, kujutiste ja esitluste loomine tehisintellekti abiga. Digitaalsed esitlused ja esinemisoskus. Visuaalse digimaterjali loomine, leidmine ja töötlemine kujundusprintsiipidest lähtuvalt, kasutades selleks sobivaid tarkvaralahendusi. Kasutajakesksed reklaami- ja turundusstrateegiad. Digitaalsete teenuste ja toodete arendamine targa tellija perspektiivist, sh strateegiad, tehnoloogilised võimalused, ligipääsetavus jne. Info jagamine veebikogukondades, sotsiaalvõrgustikes ja koostööplatvormidel. Allikakriitiline digitaalne infootsing, sh allikate usaldusväärsuse hindamine

Eeldused

arvutikasutamise baasoskus

Õpiväljundid

loob visuaalset digimaterjali vastavalt kujundusprintsiipidele, kasutades sobivaid tarkvaralahendusi;
rakendab allikakriitilise infootsingu põhimõtteid ja meetodeid, hindab digitaalseid ressursse ning mõistab nende usaldusväärsust ja sobivust kultuuriteenuste valdkonnas;
on teadlik kasutajakesksetest turundus- ja reklaamistrateegiate alustest; on teadlik targa tellija printsiipidest.

Koolitaja kompetentsus

Magistrikraad ja täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat.

Maht

24 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, koolitus@hk.tlu.ee, 4720243

Koolitaja

Laura Hein