LTC0345 - Muusika ja muusikaliste tegevuste kasutamise meetodid ning tehnikad

Sihtgrupp

Õpetajad ja eripedagoogid, kes on huvitatud muusika ja muusikaliste tegevuste rakendamisest õpetamisel erinevate vajaduste ja eripäradega õpilastega nii klassiruumis kui individuaaltöös.

Eesmärk

oskab õpetamisprotsessis kasutada muusikapõhiseid meetodeid, tehnikaid ja harjutusi.

Sisu

Lühike teoreetiline ülevaade muusika toime üldistest seaduspärasustest. Muusika ja muusikaliste tegevuste abil õpetamise meetodid. Teoreetiline ülevaade muusika funktsioonidest klassiruumis. Praktiline omakogemus, kuidas muusikapõhiste tegevustega toetada õpilaste õpimotivatsiooni ja emotsionaalset seisundit ning üldpädevuste ja uute, õppekavapõhiste teadmiste ja oskuste omandamist.

Eeldused

Töötamine eripedagoogina või õpetajana

Õpiväljundid

Koolituse tulemusel on saanud ülevaate muusika mõjust inimesele ja selle funktsioonidest klassiruumis; teab ja kasutab muusikapõhiseid meetodeid, tehnikaid ja harjutusi õpetamisprotsessis; mõtestab muusikapõhiste meetodite, tehnikate ja harjutuste kasutegurit ja piiranguid lähtuvalt õpilaste vajadustest ja õppekava eesmärkidest lähtuvalt.

Õpikeskkond

20-kohaline projektori ja pabertahvliga ruum, mis toetab rühmatöö õppemeetodit.

Koolitaja kompetentsus

Muusikaterapeut, praktilises töös erivajadustega lastega ja noortega muusikateraapia rakendaja.

Maht

52 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, 639 1752, kadri.herde@tlu.ee

Koolitaja