LTC0312 - Kunstiteraapia eakatega

Sihtgrupp

Täiskasvanute koolitajad, õpetajad või kes soovivad koolitusel õpitut rakendada tööalaselt, nt meditsiini-, rehabilitatsiooni-, sotsiaal- ja tugispetsialistid. Huvilised, keda koolituse teema kõnetab enesearengu eesmärgil.

Eesmärk

kujundada algteadmised kunstiteraapiast eakatega ja kunstiteraapilistest töövõtetest toetamaks eakate, sh dementsusega eakate toimetulekut ja kohanemist.

Sisu

Teoreetilised põhimõtted ja lihtsad kunstidel põhinevad praktilised harjutused ja töövõtted, mida saab rakendada töös eakatega, s.h hooldekodu keskkonnas.

Eeldused

Huvi täiendada oma erialast tööd teadmistega kunstiteraapia rakendamisest eakatega, s.h hooldekodu keskkonnas. Koolitusel osalemiseks ei ole vaja varasemat loomingulist ettevalmistust.

Õpiväljundid

teab eakate toetamise võimalusi kunstiteraapia kaudu ja mälestustöö põhimõtteid; oskab kasutada mõnda lihtsat kunstidel põhinevat töövõtet eakate kaasamise, koostöö ja heade suhete toetamiseks; teab, kuidas soodustada dementsusega eakate toimetulekut kunstipõhiste tehnikate kaudu vastavalt diagnoosi eripärale ja oskab kasutada mõnda lihtsat kunstipõhist harjutust dementsusega eakate heaolu toetamiseks.

Õpikeskkond

vajaliku õppetehnika ja -vahenditega varustatud ruum

Koolitaja kompetentsus

Kunstiterapeut

Maht

8 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Kadri Herde, kadri.herde@tlu.ee, 6391752

Koolitaja