DTC0204 - Aktiivsed õppemeetodid koos digimaailma võimalustega

Sihtgrupp

lastehoiu, lasteaia, noortekeskuse, kooli või HEV asutuse õpetaja abid

Eesmärk

Omandada teadmisi ja oskusi eri aktiivõppemeetoditest oma töös õpetaja abina. Leida võimalusi aktiivõppe metoodika täiendamiseks digitaalsete vahenditega. Osata luua Canva keskkonnas töölehti aktiivõppe läbiviimiseks. Tunda aktiivseid õppemänge.

Sisu

Aktiivõppemeetodid. Canva keskkond ja võimalused töölehtede ja õppekaartide disainiks. Aktiivsed õppemängud (S-I-G-A, kindamäng, täringumängud, sõnavaramängud, loomakaartidega erinevad mängud, sotsiaalseid oskuseid arendavad mängud). Aktiivseid tegevusi õppeprotsessis toetavad e-keskkonnad

Eeldused

õpetaja abina töötamine

Õpiväljundid

Tunneb võimalusi aktiivsete tegevuste täiendamiseks digitaalsete keskkondade võimalustega. Teab Canva keskkonna võimalusi. Loob Canvas töölehti aktiivsete tegevuste läbiviimiseks. Tunneb mitmeid aktiivseid õppemänge ja nende reegleid.

Õpikeskkond

Kontaktõpe ja praktilised ülesanded veebikeskkonnas Zoom. Kontakttunni ajal iseseisvad tööd õpitud e-keskkondades.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, valdkonna ekspert, täiskasvanute koolitamise kogemus

Maht

24 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Kristiina Vaikmets