LTC0195 - Mõjustamine ja manipuleerimine: meetodid ja kaitse

Sihtgrupp

haridusasutuste juhid ja õpetajad; ennast psühholoogia vallas täiendada soovivad ning isiksuse psühholoogia vastu sügavamat huvi tundvad inimesed

Eesmärk

tutvuda põhimõtete ja meetoditega, kuidas toimub käitumise vormimine arvamuste ja hoiakute kaudu, saada teada mõjustamisvõtetest ja viisidest, kuidas kaitsta ennast mõjustamise vastu.

Sisu

Psühholoogias on piisavalt teadmist selle kohta, et inimeste käitumise suunamine käib arvamuste ja hoiakute mõjutamise abil. Põhimõtteliselt ei ole ühtegi inimest, kes poleks erineval moel ja määral eri huvigruppide poolt mõjustatud ja manipuleeritud. Mõjustamine kui mingi eesmärgi saavutamiseks vastavate hoiakute ja arvamuste väljade loomine ning selle abil inimese käitumise vormimine soovitud eesmärkide suunas. Põhimõtted ja meetodid, kuidas toimub käitumise vormimine arvamuste ja hoiakute abil. Mida ette võtta mõjustamise ja manipuleerimise vastu. Milliseid kaitsestrateegiad on mõistlik kasutada

Mõjustamispsühholoogia olulisemaid mõisteid: veenmine, kuuletumine, allumine, konformsus. Käitumise vormimine.
Kuus olulist mõjustamisvõtet suhetes ja turunduses (Robert Cialdini ): vastastikkus, järjepidevus, sotsiaalne tõendus, meeldivus, autoriteetsus, nappus

Eeldused

Huvi psühholoogia vastu.

Õpiväljundid

teab olulisemaid mõjustamisvõtteid ja viise, kuidas kaitsta ennast mõjustamise vastu.

Õpikeskkond

Kuni 30-kohaline esitlustehnikaga seminariruum, mis toetab rühmatööd

Koolitaja kompetentsus

Aleksander Pulver

Maht

6 akadeemilist tundi

Korraldaja

Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev; 639 1751, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Koolitaja

Aleksander Pulver