DTC0189 - Terviseandmete ja -informatsiooni haldamine

Sihtgrupp

avaliku ja erasektori organisatsioonides töötavad spetsialistid, kes vajavad teadmisi ja oskusi terviseandmete ja -informatsiooni haldamiseks ja juhtimiseks, et kasutada terviseteavet tervise edendamise ja tervishoiuga seotud otsuste vastu võtmisel või terviseharituse arendamisel.

Eesmärk

kujundada teadmisi ja oskusi tervise ja heaolualase informatsiooni haldamiseks ja juhtimiseks, et soodustada juurdepääsu relevantsetele terviseandmetele ja iinformatsioonile, mille oskuslik kasutamine võimaldab suunata poliitikaid ja meetmeid tervise ja heaolu parandamiseks. Toetada pädevuste kujunemist terviseinfo kvaliteedi ja usaldusväärsuse kontekstist ning terviseandmete ja -informatsiooni haldamise eetilistest aspektidest.

Sisu

Terviseinfo poliitika ja terviseinfo haldamise põhimõtted. Terviseinfokäitumine. Tehnoloogilised rakendused terviseinfo valdkonnas. Tõenduspõhise meditsiini andmebaasid ja infootsing. Terviseinfo kvaliteet, usaldusväärsus ja turvalisus.

Eeldused

kuulumine sihtgruppi

Õpiväljundid

mõistab terviseandmete ja -informatsiooni haldamise ja juhtimise protsesse, mudeleid, tehnoloogiaid, struktuure ja tegevusraamistikke; teab süsteemselt terviseinfo poliitika ja haldamise valdkonna põhimõtetest; analüüsib terviseinfokäitumist ja selle seoseid terviseinfoalase digipädevusega; analüüsib terviseinfo vajadust ja eri sihtgruppide terviseinfokäitumist; teab süsteemselt terviseinfo valdkonna tehnoloogilistest rakendusest, tunneb ja kasutab tervishoiuvaldkonna digitaalseid lahendusi; on pädev kasutama tõenduspõhise meditsiini andmebaase ja sooritama neis infootsinguid, nõustama kasutajat infootsingutes; teab süsteemselt ja laiapõhjaliselt terviseinfo kvaliteedi kohta ja oskab seda hinnata usaldusväärsuse kontekstis, rakendab terviseinfosüsteemide standardeid privaatsuse ja andmekaitse tagamiseks; töötab problemaatilistes olukordades eetiliselt, olles teadlik eetilistest aspektidest, piirangutest ja ühiskondlikest vajadustest, vahendades põhjendatud seisukohti terviseandmete ja -informatsiooni haldamise valdkonnas.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus, oma valdkonna ekspert

Maht

520 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Samal teemal toimuvad koolitused

Toimumise aeg Koolitus Korraldaja Toimumise koht
05.09.2023 - 21.05.2024 Terviseandmete ja -informatsiooni haldamine Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee
veebis