DTC0122 - Digivahendite abil õppe diferentseerimise võimalused erivajadustega õpilastele

Sihtgrupp

põhikooli I - III kooliastme õpetajad ja tugispetsialistid jt

Eesmärk

omandada täiendavaid teadmisi tööst erivajadustega õpilastega, õppematerjali diferentseerimisest ja teostamisest digivahendite võimalustega.

Sisu

Diferentseerimine. E-keskkondade rakendamine diferetseerimisel. Õppetöö planeerimine, pidades silmas diferentseerimist. Diferentseerimise võimalused: ristsõnade koostamised, sõnasalatid, lünktekstid Canva, Wordwall, LearningApps, H5P rakendamine jt. E-portfoolio koostamine. Individuaalsed õpirajad

Eeldused

õpetajana või tugispetsialistina töötamine

Õpiväljundid

tunneb diferentseerimise põhimõtteid; valib vastavalt situatsioonile sobivaid e-keskkondi ja loob nendes eri tasemetel ülesandeid.

Õpikeskkond

kontaktõpe ja praktilised ülesanded veebikeskkonnas Zoom. Iseseisva töö teostamine õpitud e-keskkondi kasutades.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, valdkonna ekspert, täiskasvanute koolitamise kogemus

Maht

18 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Kristiina Vaikmets