Praktikajuhendaja ettevõttes kui koolitaja
Sihtgrupp kutsekoolide ja/või ülikoolide poolsed praktikajuhendajad, koordinaatorid, õppetegevuse ja/või praktika korralduse eest vastutavad töötajad
Eesmärk Mõista täiskasvanu õppimise iseärasusi ning enda kui koolitaja rolli õppimise toetamisel ja sellest lähtuvalt kavandada terviklik koolitusprotsess ettevõttepoolsete praktikajuhendajate õppimise toetamiseks.
Sisu • Koolitusprotsess kui tervik
• Koolituse planeerimine ja koolitusvajaduse analüüs kui koolitusprotsessi alus
• Õppimise ja õpetamise väljakutsed täiskasvanueas
• Koolituse ettevalmistus, õppematerjalide koostamine
• Grupiprotsessid ja grupi kaasamine
• Täiskasvanute koolitaja roll ja kompetentsus koolitusprotsessis;
• Koolitusmeetodid grupi kaasamiseks koolitusprotsessi erinevates etappides
• Koolituse tulemuslikkuse hindamine: tagasiside kogumine ja analüüs koolitusprotsessi erinevates etappides
Õpiväljundid * oskab ettevõttepoolsete juhendajate koolitust terviklikult ja eesmärgipäraselt planeerida, ette valmistada ning läbi viia;
* mõistab täiskasvanud õppija õppimise iseärasusi;
* oskab kasutada erinevaid õppemeetodeid ja lähenemisi soovitud tulemuste saavutamiseks ning grupiprotsesside juhtimiseks;
* mõistab ja analüüsib enda rolle koolitajana
*mõistab tagasiside kogumise vajadust ja võimalusi koolitusprotsessis
Õpikeskkond Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Koolitaja kompetentsus Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.
Maht 1 EAP
Korraldaja Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee
Koolitaja
 
 
TELLI