HRC0045 - Praktikajuhendaja ettevõttes kui koolitaja

Sihtgrupp

kutsekoolide ja/või ülikoolide poolsed praktikajuhendajad, koordinaatorid, õppetegevuse ja/või praktika korralduse eest vastutavad töötajad

Eesmärk

mõista täiskasvanu õppimise iseärasusi ning enda kui koolitaja rolli õppimise toetamisel ja sellest lähtuvalt osata kavandada terviklik koolitusprotsess ettevõttepoolsete praktikajuhendajate õppimise toetamiseks.

Sisu

Koolitusprotsess kui tervik. Koolituse planeerimine ja koolitusvajaduse analüüs kui koolitusprotsessi alus. Õppimise ja õpetamise väljakutsed täiskasvanueas. Koolituse ettevalmistus, õppematerjalide koostamine. Grupiprotsessid ja grupi kaasamine. Täiskasvanute koolitaja roll ja kompetentsus koolitusprotsessis. Koolitusmeetodid grupi kaasamiseks koolitusprotsessi erinevates etappides. Koolituse tulemuslikkuse hindamine: tagasiside kogumine ja analüüs koolitusprotsessi eri etappides

Eeldused

kuulumine sihtrühma

Õpiväljundid

oskab ettevõttepoolsete juhendajate koolitust terviklikult ja eesmärgipäraselt planeerida, ette valmistada ning läbi viia;
mõistab täiskasvanud õppija õppimise iseärasusi;
oskab kasutada erinevaid õppemeetodeid ja lähenemisi soovitud tulemuste saavutamiseks ning grupiprotsesside juhtimiseks;
mõistab ja analüüsib ennast koolitaja rollis
mõistab tagasiside kogumise vajadust ja võimalusi koolitusprotsessis

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.

Koolitaja kompetentsus

Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 3 aastat. Kursuse läbiviijate valikul lähtutakse põhimõttest, et kaasatud oleks Tallinna Ülikooli kompetents, praktikud haridusmaastikult ja koolitajad, koostööpartnerid, eksperdid teistest organisatsioonidest.

Maht

26 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haridusteaduste instituut, Riina Stahl, 6199 774, riina.stahl@tlu.ee

Koolitaja