HKC0100 - Fototöötluse põhialused Affinity Photo tarkvaraga

Sihtgrupp

Kõik fototöötluse algteadmiste omandamisest huvitunud

Eesmärk

saada teadlikuks fototöötluse peamistest töövõtetest ja osata neid iseseisvalt rakendada Affinity Photo tarkvaraga.

Sisu

Fototöötluse peamised töövõtted. Rastergraafika põhialused. Affinity Photo töökeskkond ja peamised tööriistad. Faili avamine, salvestamine ja eksportimine. Faili mõõt, resolutsioon ja parameetrite muutmine. Värviruum. Värviefektid ja värviparandused. Filtrite kasutamine. Mittelõhkuva fototöötluse töövõtted. Mitmekihilise fototöötluse alused. Rastergraafika viimistlemine. Retušeerimise põhialused. Selektsioonide kasutamine. Fotomontaaži põhialused.

Eeldused

Arvuti kasutamise põhioskused.

Õpiväljundid

tunneb loengute vältel tutvustatud töövõtteid; omab Affinity Photo tarkvara kasutamiseks vajalikke põhiteadmisi ning oskuseid; oskab rastergraafikas kujutist iseseisvalt töödelda Affinity Photo tarkvara abil.

Õpikeskkond

Tagatud on tänapäevased ja õppimist toetavad õpperuumid. Iseseisvate tööde sooritamiseks on iga loengu järel võimaldatud arvutiklassi ja Affinity Photo tarkvara kasutamine praktikumi vormis.

Koolitaja kompetentsus

Valdkonna-alane kõrgharidus. Töökogemus arvutigraafika ja fototöötluse vallas vähemalt 10 aastat; täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat.

Maht

24 akadeemilist tundi

Korraldaja

Haapsalu kolledž, 4720243, koolitus@hk.tlu.ee

Koolitaja

Laura Hein