DTC0151 - Erivajadusega täiskasvanud õppija õppe diferentseerimise võimalused digivahendite abil

Sihtgrupp

üldhariduskooli gümnaasiumi taseme õpetajad, täiskasvanute gümnaasiumi õpetajad, kutseõppeasutuse kutseõpetajad ja ülikooli õppejõud (professorid, dotsendid, lektorid, assistendid ja õpetajad), nendes õppeasutustes töötavad tugispetsialistid jt

Eesmärk

omandada täiendavaid teadmisi tööst erivajadustega täiskasvanud õppuritega, õppematerjali diferentseerimisest ja teostamisest digivahendite võimalustega.

Sisu

Diferentseerimine. E-keskkondade rakendamine diferetseerimisel. Diferentseeritud õppetöö planeerimine. Diferentseerimise võimalused: ristsõnade koostamised, sõnasalatid, lünktekstid Canva, Wordwall, LearningApps, Sisuloome, Mastery jt. E-portfoolio koostamine. Individuaalsed õpirajad.

Eeldused

kuulumine sihtrühma

Õpiväljundid

Teab digivahendite võimalustest õppematerjali diferentseerimiseks. Tunneb diferentseerimise põhimõtteid. Valib situatsioonile vastavalt sobivaid e-keskkondi ja loob nendes eri tasemel ülesandeid.

Õpikeskkond

kontaktõpe ja praktilised ülesanded veebikeskkonnas Zoom. Iseseisva töö teostamine õpitud e-keskkondi kasutades.

Koolitaja kompetentsus

vähemalt magistrikraad, valdkonna ekspert, täiskasvanute koolitamise kogemus

Maht

15 akadeemilist tundi

Korraldaja

Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Koolitaja

Kristiina Vaikmets