TELLIMISEL KOOLITUSED

Ühiskond ja avatud valitsemine

Andmekaitse ja isikuandmete töötlemine

Eesmärk
omandada teadmisi isikuandmete kaitse õigusest ja isikuandmete töötlemise printsiipidest, et paremini toime tulla töös vaja minevate isikukuandmete töötlemise ja jagamisega kolmandatele osapooltele, saada ülevaade isikuandmete kaitse seadusest.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, 6409 382, taienduskoolitus_yti@tlu.ee

Autoriõigus ja isikuandmete kaitse õigus arendustöös

Eesmärk
saada ülevaade olulisematest õiguslikest küsimustest, millega alustav ettevõtja autoriõiguse ja isikuandmete kaitse õiguse osas võib kokku puutuda toote või teenuse arendamisel
Eeldused
töötamine EdTech ettevõttes või haridusasutuses
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Pirgit Sillaots, pirgit.sillaots@tlu.ee

Avaliku sektori töötaja andmekirjaoskus

Eesmärk
omandada andmekirjaoskuse alased baasteadmised ja -oskused andmete kogumiseks, haldamiseks ja kasutamiseks avalikus sektoris
Eeldused
ametialane kokkupuude andmetega
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, kersti.maidra@tlu.ee, 6409428

Avatud teadus ja teadusandmete poliitika

Eesmärk
kujundada teadmised ja oskused avatud teaduse väljakutsetest ja praktikatest ning teadusandmete poliitikatest.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Etikett ja eetiliste põhimõtete säilitamine töökohal

Eesmärk
kinnistada suhtlemis- ja etiketialaseid teadmisi ja oskusi ametkondlikus suhtluses; omandada teadmisi ametialasest suhtlemisest ja eetilistest tõekspidamistest ja nende säilitamist töös ette tulevates suhtlussituatsioonides ja konfliktsetes olukordades.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, 6409 382, taienduskoolitus_yti@tlu.ee

Kommunikatsioon meeskonnas: meeskonnasuhete arendamine

Eesmärk
uue töötaja meeskonda sulandumine ning usalduse, ühtekuuluvustunde ja koostöövalmiduse tõstmine meeskonnas.
Eeldused
Korraldaja
koolitus- ja konverentsikeskus, Elina Tahvel, 50 90 216, elina.tahvel@tlu.ee

Kuidas edastada keerulisi sõnumeid?

Eesmärk
saada ülevaade, milline on juhi roll organisatsiooni suhtluskultuuri loomisel ja kuidas läbi viia keerulisi vestlusi, sh kuidas edastada koondamisteateid.
Eeldused
organisatsiooni eri tasandi juhi rollis olemine või töötajad, kes alustavad juhina
Korraldaja
koolitus- ja konverentsikeskus, Elina Tahvel, 5090216, elina.tahvel@tlu.ee

Lepitusmenetlus laste huvide kaitsel

Eesmärk
kujundada teadmisi lepitusmenetluse läbiviimisest perekonnaõiguslike küsimuste lahendamisel kohtuvälises korras ja õiguslikel alustel.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, 6409 382, taienduskoolitus_yti@tlu.ee

Muutuste psühholoogia: inimesel, organisatsioonis, ühiskonnas

Eesmärk
Saada ülevaade muutuste mõjuefektidest ja kujundada välja oskused muutuste protsesside analüüsiks, juhtimiseks ja muutuste planeerimiseks positiivse psühholoogia vaates. Kujundada välja oskused säilenõtkuse ja heaolu suurendamiseks muutuste protsessis.
Eeldused
eesti keele oskus C1 tasemel, inglise keele oskus B2 tasemel; bakalaureuse kraadi või sellega võrdsustatud haridustase
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, 6409443, katrin.soidra-zujev@tlu.ee

Riigiabi alused

Eesmärk
teada riigiabi mõistet ja põhimõtteid, õppida hindama riigiabi olemasolu ja kokkusobivust siseturuga; saada ülevaade olulisemate riigiabi erandite kohaldamisest; õppida tundma riigiabi reegleid kooskõlas teavitamise korra ja ebaseadusliku abi sissenõudmise menetlusega; teada peamisi riigiabi suuniseid; osata hinnata taristuprojektide rahastamise vastavust riigiabi reeglitega; vahetada kogemusi riigiabi ekspertide vahel ja saada osa toetavast võrgustikust.
Eeldused
riigiabi andmise või saamisega seotud isikud, kes soovivad saada baasteadmisi ja praktilisi oskusi riigiabi reeglite nõuetekohaseks rakendamiseks.
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, 6409 382, taienduskoolitus_yti@tlu.ee

Ringmajandus ja jäätmehoolduse alused

Eesmärk
saada sissejuhatav ülevaade ringmajandusest, jäätmehoolduse põhimõistetest, põhimõtetest ja meetoditest ning selgus, miks on oluline, et toodete disainimine, tootmine, tarbimine ja hilisem käibelt kõrvaldamine oleksid etteplaneeritud ja lähtuksid säästva ressursikasutuse põhimõtetest; tutvuda ringmajanduse kontseptsiooniga ja saada juhiseid ringmajanduse võimaluste nägemiseks elulistes situatsioonides.
Eeldused
vähemalt kesk- või kutseharidus; õppijal peab olema ligipääs arvutile ja interneti kasutuse võimalus, arvutil peab olema toimiv kaamera ja mikrofon.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, 5647 3623

Teadusandmete kvaliteet, privaatsuse, turvalisuse, eetika ja õiguslikud aspektid

Eesmärk
arendada teadlikkust teadusandmete privaatsusest, turvalisusest, eetilistest ja õiguslikest aspektidest ning osata hinnata teadusandmete kvaliteeti.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Digitehnoloogiate instituut, Kersti Maidra, 6409428, kersti.maidra@tlu.ee

Telefoniseltsi metoodika

Eesmärk
omandada telefoniseltsi pakkumise oskus ja teadmised telefoniseltsi metoodika alusteooriatest ning telefoniseltsi kõnede sisu iseseisvaks arendamiseks.
Eeldused
Arvuti kasutamise oskused e-õppes osalemiseks (tavakasutajana). Vajalik teave koos juhendiga Moodle keskkonda sisenemiseks saadetakse enne koolitust e-kirja teel.
Korraldaja
koolitus- ja konverentsikeskus, Lilian Rückenberg, 6199516, lilian.ruckenberg@tlu.ee

Õppeasutuse arengukava koostamise planeerimine: kuhu oleme teel, miks ja kuidas?

Eesmärk
Kujundada kooli või lasteaia meeskonnana ühtne nägemus õppeasutuse arengust, leida õppeasutuse suundumus; panna alus valitud suunas liikumisele ja saada tuge meeskonna koostööle, et koostada õppeasutuse uus arengukava.
Eeldused
töötamine õppeasutuses
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, 6409 382, taienduskoolitus_yti@tlu.ee