TELLIMISEL KOOLITUSED

Ühiskond ja avatud valitsemine

Andmekaitse ja isikuandmete käitlemine

Eesmärk
omandada teadmisi isikuandmete kaitse õigusest ja isikuandmete käitlemise peamistest printsiipidest, et paremini toime tulla töös vajaminevate isukuandmete käitlemise ning jagamisega kolmandatele osapooltele, saada ülevaade uuest isikuandmete kaitse üldmäärusest ja sellega kaasnevatest muudatustest.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Marleen Allemann, 6409456, marleen.allemann@tlu.ee

Etikett ja eetiliste põhimõtete säilitamine töökohal

Eesmärk
kinnistada suhtlemis- ja etiketialaseid teadmisi ning oskusi ametkondlikus suhtluses; omandada teadmisi ametialasest suhtlemisest ja eetilistest tõekspidamistest ning nende säilitamist töös ettetulevates suhtlussituatsioonides ja konfliktsetes olukordades.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Marleen Allemann, 6409 456, taienduskoolitus_yti@tlu.ee

Ettevõtte sotsiaalne vastutus ja mõjude mõõtmine

Eesmärk
tutvuda sotsiaalse mõju mõõtmise võimalustega nagu muutuste teooria ja sotsiaalse vastutustundlikkuse dimensiooniga
Eeldused
Kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Katri-Liis Lepik, 6199 588, katri_liis.lepik@tlu.ee

Eurotoetuste taotlemine: kuidas, millised ja kellele?

Eesmärk
teada saada, kuidas toimub Euroopa Liidu poolne rahastamine, kuidas hallatakse EL-i vahendeid kooskõlas reeglitega, millised on Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid ja muud rahastamisvõimalused; saada üksikasjalik ülevaade, kuidas toimub väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate, vabaühenduste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide, noorte, teadustöötajate, põllumajandustootjate ja maapiirkondade ettevõtjate, avalik-õiguslike asutuste ja teiste toetusesaajate rahastamine, aruandlus, kontroll, võrdsete võimaluste tagamine; õppida tundma ettevõtjate toetamise riigiabi reegleid kooskõlas teavitamise korra ja ebaseadusliku abi sissenõudmise menetlusega; analüüsida juhtumeid ja läbida praktilised harjutused, rakendada oma teadmisi eri meetmete ja tegevuste elluviimisel; vahetada kogemusi toetuse saajate, taotlejate ja andjate vahel ja saada osa toetavast võrgustikust.
Eeldused
Toetuse andmise, taotlemise või saamisega seotud isikud, kes soovivad saada baasteadmisi Euroopa Liidu reeglite rakendamise kohta ning praktilisi oskusi toetuste saamise, taotlemise ja andmise osas.
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Marleen Allemann, 6409456, marleen.allemann@tlu.ee

Inimene kui bränd

Eesmärk
teada saada inimbrändi olemusest ja selle kujundamisest, osata analüüsida iseennast, leida üles oma tugevused ja osata neid rakendada oma isiksuse arendamisel.
Eeldused
puuduvad
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Marleen Allemann, 6409456, marleen.allemann@tlu.ee

Kuidas koolitada täiskasvanut

Eesmärk
omandada teadmisi koolitaja tööst ja sellega seonduvatest väljakutsetest, grupiprotsesside juhtimisest ja koolitusprotsessi kavandamisest ning efektiivsest meeskonnatööst.
Eeldused
Täienduskoolitusi läbiviivad isikud, kes soovivad saada alusteadmisi ja praktilisi oskusi, mis tuleks kasuks täiskasvanute õppijatele koolituste korraldamisel ning läbiviimisel.
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Marleen Allemann, 6409456, marleen.allemann@tlu.ee

Lepitusmenetlus laste huvide kaitsel

Eesmärk
kujundada teadmisi lepitusmenetluse läbiviimisest perekonaaõiguslike küsimuste lahendamisel kohtuvälises korras ja õiguslikel alustel.
Eeldused
kuulumine sihtrühma
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Marleen Allemann, 6409456, marleen.allemann@tlu.ee

Riigiabi alused

Eesmärk
teada riigiabi mõistet ja põhimõtteid, õppida hindama riigiabi olemasolu ja kokkusobivust siseturuga; saada ülevaade olulisemate riigiabi erandite kohaldamisest; õppida tundma riigiabi reegleid kooskõlas teavitamise korra ja ebaseadusliku abi sissenõudmise menetlusega; teada peamisi riigiabi suuniseid; osata hinnata taristuprojektide rahastamine vastavust riigiabi reeglitega; vahetada kogemusi riigiabi ekspertide vahel ja saada osa toetavast võrgustikust.
Eeldused
Riigiabi andmise või saamisega seotud isikud, kes soovivad saada baasteadmisi ja praktilisi oskusi riigiabi reeglite nõuetekohaseks rakendamiseks.
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Marleen Allemann, 6409 456, marleen.allemann@tlu.ee

Ringmajandus ja jäätmehoolduse alused

Eesmärk
saada sissejuhatav ülevaade ringmajandusest, jäätmehoolduse põhimõistetest, põhimõtetest ja meetoditest ning selgus, miks on oluline, et toodete disainimine, tootmine, tarbimine ja hilisem käibelt kõrvaldamine oleksid etteplaneeritud ja lähtuksid säästva ressursikasutuse põhimõtetest; tutvuda ringmajanduse kontseptsiooniga ja saada juhiseid ringmajanduse võimaluste nägemiseks elulistes situatsioonides.
Eeldused
vähemalt kesk- või kutseharidus; õppijal peab olema ligipääs arvutile ja interneti kasutuse võimalus, arvutil peab olema toimiv kaamera ja mikrofon.
Korraldaja
Loodus- ja terviseteaduste instituut, Katrin Soidra-Zujev, katrin.soidra-zujev@tlu.ee, 5647 3623

Tarbijaõiguse koolituse kavandamine ja läbiviimine

Eesmärk
Arendada tarbijaõiguse kohta käivaid teadmisi ja läbi töötada õpimaterjale koolitaja tunnistuse omandamiseks tarbijakaitse vallas
Eeldused
Huvi tarbijaõiguste vastu, baasteadmised ostu ja müügiga seotud probleemidest, huvi õppida ja edasi anda oma teadmisi ja oskusi; eelistavalt ettevõtluskogemusega, juriidilise haridusega ja/ või tarbijakaitse valdkonnas töötavad isikud
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Mari-Liis Linkholm, linkholm@tlu.ee

Õppeasutuse arengukava koostamise planeerimine: kuhu oleme teel, miks ja kuidas?

Eesmärk
saada tuge kooli/lasteaia meeskonnana ühtse nägemuse tekkimiseks õppeasutuse arengust, õppeasutuse suundumuse leidmiseks; panna alus valitud suunas liikumisele ja saada tuge meeskonna koostööle, et koostada õppeasutuse uus arengukava.
Eeldused
Töötamine õppeasutuses
Korraldaja
Ühiskonnateaduste instituut, Marleen Allemann, 6409456, marleen.allemann@tlu.ee